ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-I-1938

80-chronia-prin-amp-8230-16-i-1938-2227905

Ο ΝΤΕ ΒΑΛΕΡΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ: Λονδίνον, 15.- Ο [ηγέτης της Ιρλανδίας] ο κ. Ντε Βαλέρα αφίκετο ενταύθα την 11ην ώραν. Η άφιξίς του έδωσεν αφορμήν εις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις εκ μέρους 2.000 Ιρλανδών, οίτινες, συγκεντρωθέντες εις τον σταθμόν και κρατούντες ιρλανδικάς σημαίας, εκραύγαζον: «Ή όλα ή τίποτα. Θέλομεν Δημοκρατίαν!» Συγχρόνως έψαλλον τον ιρλανδικόν ύμνον και άλλα λαϊκά ιρλανδικά άσματα. Μόνον μετά την απομάκρυνσιν των επισήμων η αστυνομία ηδυνήθη να διασκορπίση τους θορυβούντας διαδηλωτάς. Τον κ. Ντε Βαλέρα υπεδέχθη εις τον σταθμόν εκ μέρους της Κυβερνήσεως ο υπουργός των Αποικιών […]. Ο πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν θα συζητήση όλα τα επίπεδα των αγγλο-ιρλανδικών σχέσεων. Μεταξύ άλλων, θα εξετασθούν τα αφορώντα την άμυναν και τας οικονομικάς και εμπορικάς σχέσεις μεταξύ Αγγλίας και Εϋρε. [Σημ. «Φ»: Ο Ντε Βαλέρα κράτησε την Ιρλανδία ουδέτερη μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.]

Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΑΝΤΣΙΧ: Παρίσιοι, 15.- Αγγέλλεται εκ Βερολίνου ότι ο υπουργός των Εξωτερικών της Πολωνίας κ. Μπεκ συνωμίλησε μετά των Γερμανών πολιτικών ανδρών κυρίως επί του ζητήματος της ΚΤΕ και της γερμανικής μειονότητος εν Πολωνία.

Ο ΜΠΟΞΕΡ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Βερολίνον, 15.- Ο Ελλην πρωτοπυγμάχος Χριστοφορίδης αντιμετωπίσας τον Γερμανόν Εντερ, τέως πρωτοπυγμάχον Ευρώπης εις την κατηγορίαν ημιμέσων βαρών, επέτυχε επ’ αυτού μίαν καθαρωτάτην νίκην εις τα σημεία.