ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19-I-1938

80-chronia-prin-amp-8230-19-i-1938-2228617

Ο ΣΩΤΑΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Παρίσιοι, 18.- Μετά την απόφασιν του κόμματος των ριζοσπαστών – σοσιαλιστών ο κ. Σωτάν προέβη επί τη βάσει των συνεννοήσεων, τας οποίας είχε διεξαγάγει, εις τον καταρτισμόν της νέας κυβερνήσεως [του Λαϊκού Μετώπου]. Ο κ. Σωτάν έκαμε τας εξής δηλώσεις: « […] Η Κυβέρνησις της οποίας τα μέλη θα παρουσιάσω εις τον πρόεδρον της Δημοκρατίας, θα προσπαθήση ν’ ανταποκριθή εις τας ελπίδας της χώρας, η οποία επιζητεί διαρκώς και πάντοτε μεταρρυθμίσεις και κοινωνικήν δικαιοσύνην αλλά ταυτοχρόνως εννοεί να έχη αστικήν ειρήνην και ασφάλειαν.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Λονδίνον, 18.- Αγγέλλεται εκ Καΐρου ότι ο υπουργός των Στρατιωτικών ανεκοίνωσεν ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Αγγλίας και Αιγύπτου διά την επέκτασιν της αγγλο-αιγυπτιακής συμφωνίας η οποία θα επιτρέπη εις την Αγγλίαν να εγκαταστήση φρουράς εις διάφορα σημεία της εν τη δυτική Αιγύπτω ερήμου.

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ: Σήμερον το απόγευμα εις το μέγαρον Αλεξοπούλου (Νίκης 11) τελούνται τα εγκαίνια της εκθέσεως έργων ζωγραφικής του ζωγράφου κ. Γιάννη Τσαρούχη. Θα εκτεθούν γυμνά, προσωπογραφίαι, σχέδια και σκηνογραφίαι.

ΑΕΡΗΔΕΣ: Εις την θέσιν της Παλαιάς Αγοράς, παρά τους Αέρηδες, ιδρύθη μικρά αλλά χαριτωμένη πλατεία. Το κτίριον της αγοράς κατεδαφίσθη εξ ολοκλήρου.