ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-I-1938

ΝΑΖΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ: Βερολίνον, 26.- Αγγέλλεται εκ Μονάχου ότι επί τη βάσει του νόμου περί προστασίας της κρατικής και της εθνικής ασφαλείας, όστις εξεδόθη την 28ην Φεβρουαρίου 1933, διαλύονται όλαι αι καθολικαί οργανώσεις των νέων και νεανίδων, απαγορεύεται δε να γίνωνται συνελεύσεις αυτών εις την περιοχήν της Αρχιεπισκοπής της Βαυαρίας. Το απαγορευτικόν τούτο μέτρον εκρίθη αναγκαίον, καθόσον –ως λέγει το Πρακτορείον Τρανζότσεαν– αι καθολικαί οργανώσεις απεμακρύνθησαν πάντοτε της θρησκευτικής των αποστολής, αι δε πράξεις των διέπονται από πνεύμα εχθρικόν προς την κυβέρνησιν. Οι ιθύνοντες τας οργανώσεις ταύτας διδάσκουν τους νέους να μεταδίδουν συστηματικώς πολιτικά νέα, των οποίων το περιεχόμενον στρέφεται κατά των νόμων. [Στη φωτογραφία, μέλη της γερμανικής αντιναζιστικής οργάνωσης «Λευκό ρόδο» του Μονάχου, η οποία έδρασε την περίοδο 1942-1944.]

HANS KNAPPERTSBUSCH: Σήμερον αφικνείται ο υπό του Ωδείου Αθηνών προσκληθείς διάσημος Γερμανός γκενεραλμουζιντιρέκτορ κ. Χανς Κνάππερτσμπους, διευθυντής της «Φιλαρμονί» της Βιέννης και των μουσικών εορτών του Σαλτσβούργου. Την προσεχή Δευτέραν εις το θέατρον «Ολύμπια» θα διευθύνη την εισαγωγήν του «Εγκμοντ» του Μπετόβεν, την Συμφωνίαν εις ρε μείζ. του Μόζαρτ, τον «Δον Ζουάν» του Ρ. Στράους και την 7ην Συμφωνίαν του Μπετόβεν.