ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 11.ΙΙ.1938

80-chronia-prin-stin-k-11-ii-1938-2232553

Ο ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ AΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΕΞ: Βερολίνον, 10.- Ο βαρώνος Νώυρατ, υπουργός του Ράιχ, απεχαιρέτισε σήμερον τους εν τω υπουργείω στενούς συνεργάτας του και παρέδωσε κατόπιν την υπηρεσίαν εις τον νέον υπουργόν των Εξωτερικών κ. Ρίμπεντροπ, τον οποίον και παρουσίασεν εις τους ανωτέρους υπαλλήλους του υπουργείου. […]

Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ: Βερολίνον, 10.- Το ημιεπίσημον Γερμανικόν Πρακτορείον πληροφορείται εκ Γενεύης ότι η εφημερίς «Βήμα» δημοσιεύει είδησιν καθ’ ην ο [υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας] κ. Ντελμπός επιζητεί ευκαιρίαν όπως έλθη εις προσωπικήν επαφήν με τον κ. Χίτλερ και ότι οι πάντες αναμένουν ανυπομόνως συνεννόησιν μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Γερμανίας. […] Διεδόθησαν σήμερον εις το εξωτερικόν προς τον σκοπόν να ανησυχήσουν την ευρωπαϊκήν κοινήν γνώμην, φήμαι, καθ’ ας ταραχαί εξερράγησαν εν Γερμανία. Δεν είναι ανάγκη να λαχθή ότι αι ανόητοι αυταί φήμαι στερούνται πάσης υποστάσεως και είναι εντελώς μυθώδη επινοήματα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΥΠΕΡ ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ: Υπό την προεδρίαν του κ. πρωθυπουργού συνεκροτήθη χθες σύσκεψις διά την εξέτασιν ζητημάτων τινών αφορώντων τας βιομηχανίας και εμπορικάς επιχειρήσεις. Κατά την διεξαχθείσαν συζήτησιν επεκροτήθη υπό των αντιπροσώπων του εμπορικού και βιομηχανικού κόσμου η ακατάβλητος μέριμνα της κυβερνήσεως διά την προστασίαν των εργατών και την ανύψωσιν του βιοτικού επιπέδου αυτών. […] Οι βιομήχανοι εξεδήλωσαν την πίστιν των εις το κράτος της 4ης Αυγούστου και εβεβαίωσαν ότι παραμένουν θαυμασταί του επιτελουμένου υπό της κυβερνήσεως του Ιωάννου Μεταξά έργου.

ΡΕΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Κατά πληροφορίας εκ Βουδαπέστης, η διακεκριμένη πιανίστρια Δις Ρένα Κυριακού έδωσεν εκεί συναυλίαν, συμμετασχούσα επίσης προηγουμένως ως σολίστ εις συναυλίαν της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βουδαπέστης. […] Αι σοβαρώτεραι εφημερίδες ως οι «Πέστι Νάπλο», «Μαγιάρ Χίρλαπ», «Ρεστέρ Λόυδ» έγραψαν μακράς και κολακευτικάς κριτικάς διά την Ελληνίδα καλλιτέχνιδα. […] Η Δις Ρένα Κυριακού εξετέλεσεν, εκτός των ιδικών της συνθέσεων, έργα των Μπαχ, Μπουσσόνι, Σούμαν, Σοπέν και Λιστ.