ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 25.ΙΙ.1938

80-chronia-prin-stin-k-25-ii-1938-2235153

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ REQUIEM: Βιέννη, 24. – Ολόκληρος η Αυστρία πανηγυρίζει το γεγονός της σημερινής συγκλήσεως της ομοσπονδιακής Διαίτης. Η Βιέννη προ πάντων παρουσιάζει εντελώς εορτάσιμον όψιν. […] Εξωθι του Κοινοβουλίου έχουν παραταχθή αι φάλαγγες της Αυστριακής Νεολαίας με τα λάβαρά της. Την 7.10 εσπερινήν ο καγκελλάριος Σούσνιγκ εισέρχεται εις την αίθουσαν υπό τα παταγώδη χειροκροτήματα των αντιπροσώπων. Ο καγκελλάριος, ανερχόμενος το βήμα, λέγει τα εξής: […] Η [ανασχηματισθείσα] Κυβέρνησις είναι αποφασισμένη να εξασφαλίση την ελευθερίαν και την ανεξαρτησίαν της αυστριακής Πατρίδος. Εργον αυτής θα είναι ωσαύτως η εξασφάλισις της ειρήνης με τα ξένα Κράτη δι’ όλων των δυνατών μέσων, καθώς και εντός της χώρας. Ο αυστριακός λαός ολόκληρος είναι αποφασισμένος ν’ αγωνισθή διά την ανεξαρτησίαν της Αυστρίας. Ο κ. Σούσνιγκ ανέφερεν ότι η Γερμανία ανέλαβε την υποχρέωσιν να μη θίξη τα κυριαρχικά δικαιώματα της Αυστρίας. [Σημ. «Φ»: Στις 12 Μαρτίου 1938 η Αυστρία κατελήφθη από τη Γερμανία και προσαρτήθηκε στο χιτλερικό Ράιχ. Ο Σούσνιγκ (φωτογραφία) φυλακίστηκε μέχρι το τέλος του πολέμου].

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΟΤΣΚΥ: Ρώμη, 24. – Αγγέλλεται εκ Νέας Υόρκης ότι κατά πληροφορίας εκ Μεξικού η Ομοσπονδία Εργατών εξέδωσε ψήφισμα διά του οποίου ζητεί την απέλασιν του Τρότσκυ διότι ούτος δεν εσεβάσθη τους όρους υπό τους οποίους εγένετο δεκτός εις το Μεξικόν.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗ ΜΙΝΕΑΠΟΛΗ: Κατ’ ειδήσεις ληφθείσας εκ Μινεαπόλεως της Αμερικής ο μουσικός μας κ. Μητρόπουλος εξακολουθεί διευθύνων μετά μεγίστης επιτυχίας δύο συναυλίας καθ’ εβδομάδα εις την πάντοτε πλήρη ακροατών αίθουσαν των συναυλιών, ήτις περιλαμβάνει 4.500 ακροατάς. Αι δημοσιευμέναι εις τας εφημερίδας της Αμερικής κριτικαί είναι πάντοτε ενθουσιώδεις. Τελευταίως επροτάθη εις τον Μητρόπουλον παρά της Ραδιοφωνικής Εταιρείας Νέας Υόρκης, όπως διευθύνει σειράν συναυλιών, εν συνεχεία των υπό την διεύθυνσιν του κ. Τοσκανίνι εκτελεσθησομένων. Δυστυχώς, ένεκεν των ανειλημμένων εν Μινεαπόλει υποχρεώσεών του, ο κ. Μητρόπουλος δεν ηδυνήθη ν’ αποδεχθή την τόσον κολακευτικήν αυτήν πρότασιν.