ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-II-1938

ΜΕΤΑΞΑ ΕΓΚΩΜΙΟΝ: [Στη Θεσσαλονίκη, κατευθυνόμενος προς Αγκυρα.] […] Ακολούθως ο κ. Πρωθυπουργός εξήλθεν εις τον εξώστην της [Φοιτητικής] Λέσχης όπου τον προσεφώνησεν εκ μέρους των φοιτητών ο καθηγητής κ. Σακελλαρίου ειπών τα εξής: «Αρχηγέ […] ο ωργανωμένος φοιτητικός κόσμος της Θεσσαλονίκης, αποτελών την ηγέτιδα φάλαγγα της Εθνικής Οργανώσεως [ΕΟΝ] της νεολαίας Μακεδονίας, ηνωμένος χάρις εις την ιδικήν σου πρόνοιαν, υγιώς σήμερον και επαρκώς τρεφόμενος, κατανοεί βαθμηδόν πληρέστερον και πιστεύει ακραδάντως εις το πνεύμα των νέων του Εθνους εξορμήσεων, πιστεύει εις ένα Θεόν, εις εν Εθνος, ηνωμένον και αδιαίρετον, εις ένα Βασιλέα των αδελφωμένων Ελλήνων, πιστεύει εις τον Κυβερνήτην του. Και εις ένδειξιν της πίστεώς του αυτής ομνύει και ορκίζεται ότι θα αναδειχθή άξιος των μεγάλων πατέρων του και την βόρειον Ελλάδα την οποίαν με την υπογραφήν σου, διά της δεξιάς σου αυτής χειρός προ ενός τετάρτου αιώνος απέδωκες ελευθέραν και σήμερον ρυθμίζεις και εξασφαλίζεις αρτίαν και ισχυροτέραν θα παραδώση εις τας επερχομένας γενεάς. […]».

ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΙΛΙΤΣ ΓΙΕΓΚΟΡΩΦ: Λονδίνον, 23. – Κατά εκ Μόσχας ειδήσεις φαίνεται ότι ο Στρατάρχης Γιεγκορώφ, μέχρι τούδε αντεπίτροπος των Στρατιωτικών, συνεμερίσθη την τύχην των λοιπών Στραταρχών και Στρατηγών της Ρωσσίας. Οι διπλωματικοί κύκλοι της Μόσχας δεν κατώρθωσαν να λάβουν επιβεβαίωσιν της ειδήσεως ότι ο Γιεγκορώφ εξηφανίσθη, παρετηρήθη όμως ότι ο Στρατάρχης δεν παρέστη εις την τελετήν της ιδρύσεως του σοβιετικού στρατού και ότι το όνομά του ουδαμού αναφέρεται εις τας εφημερίδας. [Σημ. «Φ»: Ο Γιεγκορώφ, φίλος στενός του Τουχατσέφκυ, φέρεται ότι εξετελέσθη στις 22 Φεβρουαρίου της επόμενης χρονιάς στη Μόσχα].