ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 1-III-1938

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ: Αγκυρα, 28. – Η τρίτη συνεδρίασις των αντιπροσώπων των Κρατών της Βαλκανικής Συνεννοήσεως υπό την προεδρίαν του Ελληνος Πρωθυπουργού κ. Μεταξά συνεκροτήθη την πρωΐαν της Κυριακής και διήρκεσεν επί τρεις ώρας. Την 11ην νυκτερινήν οι κ.κ. Μεταξάς, Κομνέν [Κομνηνός; Ρουμανία], και Ρουσδή Αράς [Τουρκία] συνηντήθησαν μετά του κ. Στογιαντίνοβιτς {Γιουγκοσλαυΐα]. Από το ανακοινωθέν: Τα Κράτη της Βαλκανικής Συνεννοήσεως, προσηλωμένα εις τας αρχάς εκ των οποίων ενεπνέετο εν τη αρχή του το Σύμφωνον της Κοινωνίας των Εθνών [ΚΤΕ] είναι αποφασισμένα να παραμείνουν πιστά μέλη του θεσμού της Γενεύης. […] Τα Κράτη, μέλη της Βαλκανικής συνεννοήσεως, ευρέθησαν τελείως σύμφωνα [με την πολιτικήν καλών σχέσεων και συνεργασίας χάριν της ειρήνης προς την λεκάνην της Μεσογείου] με εκάστην των μεγάλων παροχθίων Δυνάμεων, δηλαδή την Αγγλίαν, τη Γαλλίαν και την Ιταλίαν. […] Το ζήτημα της Αιθιοπίας κατέστη ανύπαρκτον διά την Βαλκανικήν Συνεννόησιν. […] Η Ελλάς και η Τουρκία οφείλουν να προβούν εις τας αναγκαίας ενεργείας, όπως εναρμονίσουν την στάσιν των εις το ζήτημα της Αιθιοπίας με τας φιλικάς σχέσεις προς τας οποίας διατηρούν μετά της Ιταλίας.

ΔΙΚΕΣ ΜΟΣΧΑΣ: Παρίσιοι, 28. – Πληροφορίαι εκ Μόσχας επιβεβαιούν τας ειδήσεις περί σκηνοθετημένης μεγάλης δίκης εις την οποίαν 21 πρώην σοβιετικοί υπουργοί, δπλωμάται και ανώτεροι υπάλληλοι θα είναι τα θύματα. Δύο παλαιοί συνεργάται του Λένιν, ο πρώην αρχισυντάκτης της «Ισβέστια» και πρώην πρόεδρος της Γ΄ Διεθνούς Μπουχάριν, ο τέως Επίτροπος των Τ.Τ.Τ. Ρύκωβ ως και ο τέως αρχηγός της Γκεπεού Γιαγκόντα […] και πολλοί άλλοι συνελήφθησαν από τινος χρόνου υπό της Γκεπεού κατηγορούμενοι επί εσχάτη προδοσία.