ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 4.ΙΙΙ.1938

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ, ΔΙΚΕΣ ΜΟΣΧΑΣ: Παρίσιοι, 3.- Αγγέλλεται εκ Μόσχας ότι η δραματική αντίστασις του Κρεστίνσκυ (φωτογραφία, πηγή: Bundesarchiv) υπερενικήθη σήμερον κατόπιν επιμονής του δημοσίου κατηγόρου Βισίνσκυ. Ο Κρεστίνσκυ τελικώς ωμολόγησεν απάσας τας αποδιδομένας εις αυτόν πράξεις. Δέον να υπομνησθή ότι ο Κρεστίνσκυ υπήρξεν ο μόνος εξ όλων των κατηγορουμένων όστις ετόλμησε να υποστηρίξη ότι ήτο αθώος. […] Η κατάθεσις του Σουμπάρεφ ηκούσθη μετ’ εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Ο Νικόλας Μπουχάριν είς εκ των μάλλον διακεκριμένων μπολσεβίκων διεύψευσε λεπτομερείας τινάς μόνο της καταθέσεως του Ιβάνωφ. Οπωσδήποτε το δραματικόν σημείον της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας υπήρξεν η ομολογία του Κρεστίνσκυ. «Με βαθύ αίσθημα εντροπής –είπε– οφείλω να είπω ότι χθες αντί να δεχθώ ότι είμαι ένοχος, ασυναισθήτως σχεδόν υπεστήριξα το αντίθετον. Δέχομαι απολύτως ότι είμαι ένοχος όλων των κατηγοριών αίτινες με βαρύνουν». [Σημ. «Φ»: Ο Νικολάι Κρεστίνσκυ εκτελέστηκε στις 15 Μαρτίου 1938. Αποκαταστάθηκε κατά την περίοδο της Περεστρόικα.]

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Παρίσιοι, 3.- Αγγέλλεται εκ Βερολίνου ότι ο εκεί πρεσβευτής της Μ. Βρετανίας σερ Νέβιλ Χέντερσον εγένετο δεκτός υπό του καγκελλαρίου Χίτλερ παρουσία του υπουργού των Εξωτερικών φον Ρίμπεντροπ. […] Κατά τους εν Λονδίνω καλώς πληροφορημένους κύκλους η συνομιλία απεσκόπει: Πρώτον να διαλύση την εκ των αγγλο-ιταλικών διαπραγματεύσεων εντύπωσιν, καθ’ ην αι διαπραγματεύσεις αύται απεσκόπουν την διάσπασιν του άξονος Βερολίνου – Ρώμης εφ’ όσον σχετικαί συνομιλίαι αρχίζουν ήδη και μετά της Γερμανίας […]. Δεύτερον εις το να παρασχεθή προς τον καγκελλάριον η βεβαίωσις ότι ο λόρδος Χάλιφαξ θέλει να διατηρήση τας ειλικρινεστέρας προσωπικάς σχέσεις μετ’ αυτού.

ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΕ ΝΤ’ ΑΝΝΟΥΝΤΣΙΟ: Ρώμη, 3.- Επιβλητική εγένετο σήμερον εις το Γκαρτόνε η κηδεία του Ντ’ Αννούντσιο παρουσία του κ. Μουσσολίνι […] ως και των ανωτέρων τιτλούχων του Φασισμού και του Κράτους.

ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ: Σήμερον εις τον «Ασκραίον» ο κ. Τέλλος Αγρας συνεχίζει την αισθητικήν ανάλυσιν του πεζογραφήματος.