ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 8-III-1938

ΛΕΩΝ ΤΡΟΤΣΚΥ: Παρίσιοι, 7.- Κατά πληροφορίας του Πρακτορείου Χαβάς εκ της Πόλεως του Μεξικού, ο Τρότσκυ απαντών εις τα λεχθέντα υπό του Ρόζεγκολτς, εκ των κατηγορουμένων εις την δίκην της Μόσχας, εδήλωσεν ότι το μόνον ποσόν το οποίον έλαβε από το Θησαυροφυλάκιον των Σοβιέτ από της εποχής της εξορίας του ανέρχεται εις 2.500 δολλάρια, τα οποία του εμετρήθησαν εις την Κωνσταντινούπολιν υπό πράκτορος της Γκεπεού κατά την έξοδόν του εκ του σοβιετικού προξενείου. Διά τον υιόν του εβεβαίωσεν ότι απέθανε πτωχός όπως και έζησε. Διά της σοβιετικής πρεσβείας του Μεξικού ο Τρότσκυ προκαλεί τον εισαγγελέα Βισίνσκυ όπως προ της θανατικής εκτελέσεως του Ρόζεγκολτς ενεργηθή δημοσία ανάκρισις σχετικώς με το μυθολογούμενον εκατομμύριον, το οποίον ο ως άνω κατηγορούμενος κατέθεσεν ότι του απέστειλε.

ΔΙΚΗ ΜΠΟΥΧΑΡΙΝ: Μόσχα, 7.- Μετά την εκ νέου εξέτασιν του κατηγορουμένου Μπουχάριν εκλήθη και εξετάσθη ως μάρτυς η περίφημος κομμουνίστρια Γιακοβλέβα, η οποία κατά το 1918 ανήκεν εις την ομάδα των αριστερών. Η Γιακοβλέβα κατέθεσεν, ότι από του 1918 η ομάς αύτη της οποίας αρχηγός ήτο ο Μπουχάριν, εσχεδίαζε την ανατροπήν του Λένιν και την σύλληψιν αυτού του Στάλιν, του Σβέρντλωφ και άλλων συνεργατών των προς ανατροπήν των όρων της συνθήκης του Μπρεστ Λιτόφσκ. […] Κατόπιν των ανωτέρω ο Μπουχάριν εδήλωσε –κατά το Πρακτορείον Τας– ότι τόσον αυτός όσον και ο Ρύκωφ ήσαν εν επαφή μετά ομάδων Μενσεβίκων του εξωτερικού ωργάνωσε δε τρομοκρατικάς ομάδας καθώς και τους κουλάκους διά την εναντίον του καθεστώτος εξέγερσιν.