ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 11.ΙΙΙ.1938

ΛΙΓΟ ΠΡΟ ΤΟΥ ANSCHLUSS: Λονδίνον, 10.- Τηλεγραφήματα εκ Βιέννης αγγέλλουν ότι κατά την γνώμην των εκεί πολιτικών κύκλων, διά της αποφάσεως του καγκελλαρίου Σούσνιγκ περί διενεργείας δημοψηφίσματος την Κυριακήν [13 Μαρτίου 1938], το όλον αυστριακόν πρόβλημα εισέρχεται εις αποφασιστικήν πλέον καμπήν. […] Ο κ. Σούσνιγκ εις λόγον του εις Ινσμπρουκ ετόνισεν ότι η Αυστρία είναι αποφασισμένη να μη προβή εις νέας παραχωρήσεις προς την Γερμανίαν. […] Ο λαός της αυστριακής πρωτευούσης επεφύλαξεν ενθουσιώδη υποδοχήν (φωτογραφία) εις τον επανελθόντα εκεί σήμερον εξ Ινσμπρουκ καγκελλάριον. […] Μέγα πλήθος τον εζητωκραύγασεν ενώ η στρατιωτική μουσική ανέκρουε τον αυστριακόν Εθνικόν Υμνον. […] Η απόφασις πάντως περί διενεργείας του δημοψηφίσματος προεκάλεσεν αντίδρασιν μεταξύ των εθνικοσοσιαλιστών. Εις την Βιέννην συνελήφθησαν εκατοντάδες εθνικοσοσιαλιστών, η δε αστυνομία επέδειξε παραδειγματικήν και πρωτοφανή αυστηρότητα εις την Ρίγκστρασσε και την πλατείαν της Οπερας. Επί τόπου κατέφθασεν ισχυρά αστυνομική δύναμις και έφιππος χωροφυλακή, η οποία επήλασε διά γυμνών ξιφών εναντίον της συμπαγούς μάζης των εθνικοσοσιαλιστών, τους οποίους και διεσκόρπισε. Πολλαί όμως ομάδες κατώρθωσαν να διαφύγουν και να συγκεντρωθούν αργότερον. Ούτοι περιήρχοντο εις τας οδούς μέχρι της 3ης πρωινής, κραυγάζοντες «Χάιλ Χίτλερ» και ψάλλοντες απηγορευμένα άσματα.

ΑΓΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ: Σήμερον εις τον «Ασκραίον» ο κ. Τέλλος Αγρας θα ομιλήση με θέμα: «Γενικά συμπεράσματα περί της πεζογραφίας του Παπαδιαμάντη».

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Η ανέγερσις της μεταξύ των οδών Τοσίτσα, Μπουμπουλίνας και Ηρακλείου νέας πτέρυγος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου επερατώθη. […] Υπολείπεται η κατασκευή των δαπέδων διά μωσαϊκών και ο χρωματισμός των αιθουσών της νέας πτέρυγος.