ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13-III-1938

Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΣΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ: Βιέννη, 12.- Το δραματικόν πρόβλημα της Αυστρίας περί το οποίον εκινείτο η ευρωπαϊκή διπλωματία επί μίαν ολόκληρον εικοσαετίαν εισήλθεν από της χθεσινής (προχθεσινής) νυκτός εις την τελικήν του φάσιν. […] «Εν μόνον Ράιχ, εις μόνον Φύρερ» ετόνισεν εις την από του ραδιοφωνικού σταθμού της Βιέννης ανακοίνωσίν του ο εκ των αρχηγών των εθνικοσοσιαλιστών της Αυστρίας ταγματάρχης Κλάουσνερ. […] Τα γερμανικά στρατεύματα, τα συγκεντρωμένα από τινων ημερών εις τα Αυστρογερμανικά σύνορα, εισέβαλον από της πρωΐας εις το αυστριακόν έδαφος εκ διαφόρων σημείων της μεθορίου. Τα γερμανικά στρατεύματα συνοδεύονται από αυστριακούς εθνικοσοσιαλιστικούς σχηματισμούς, οι οποίοι ευρίσκοντο εις τα σύνορα και είχον έδραν το Μόναχον. […] Ο καγκελλάριος Χίτλερ ανεχώρησεν την 8ην πρωϊνήν εκ Βερολίνου διά το Μόναχον. Περί την μεσημβρίαν διεβιβάσθη ραδιοφωνικώς προκήρυξίς του με περιγραφήν των δοκιμασιών του αυστριακού λαού. […] Με την οποίαν προσέθεσεν, μεταξύ άλλων: «Προσωπικώς ως Φύρερ και καγκελλάριος του γερμανικού Ράιχ θα είμαι ευτυχής δυνάμενος άπαξ έτι να εισέλθω ως ελεύθερος Γερμανός πολίτης εις την χώραν όπου εγεννήθην. […] Η άφιξις του Φύρερ εις την πόλιν εις την οποίαν είδε το πρώτον φως αποτελεί γεγονός αλησμόνητον. Τα πλήθη τον επευφήμουν ενθουσιωδώς, ενώ οι κώδωνες των εκκλησιών ήχουν χαρμοσύνως.