ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-III-1938

ΑΓΓΛΙΑ – ΙΤΑΛΙΑ: Λονδίνον, 22.- Αναφορικώς με την πρόοδον των αγγλο-ιταλικών διαπραγματεύσεων οι αμερόληπτοι παρατηρηταί εκφράζουν την γνώμην ότι αύται δυσχεραίνονται εκ της εντεινομένης ιταλο-γερμανικής επεμβάσεως εν Ισπανία. Ο [πρεσβευτής της Ιταλίας] κ. Γκράντι συνωμίλησε σήμερον το απόγευμα μετά του λόρδου Χάλιφαξ, ως εγνώσθη δε επέμενε επί της ανάγκης της επιτεύξεως συμφωνίας εις την επιτροπήν μη επεμβάσεως εν σχέσει με την ανάκλησιν των [Ιταλών] εθελοντών, την άσκησιν ελέγχου επί των Ισπανικών συνόρων και την αναγνώρισιν των δικαιωμάτων του εμπολέμου [εις τον Φράνκο]. Η Ιταλία προσπαθεί να τερματίση τας αγγλο-ιταλικάς διαπραγματεύσεις προ της μεταβάσεως του καγκελλαρίου Χίτλερ εις Ρώμην, εις τρόπον ώστε να ενισχυθή η θέσις της Ιταλίας έναντι της Γερμανίας.

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Παρίσιοι, 22.- Ο εις Χουέσκαν απεσταλμένος του Χαβάς αγγέλλει ότι τα εθνικά [φρανκικά] στρατεύματα ήρχισαν σήμερον την 7.15΄ πρωινήν νέαν φάσιν –την δευτέραν– της γενικής των επιθέσεως προς την κατεύθυνσιν της Καταλωνίας, δρώντα ήδη επί της αριστεράς όχθης του ποταμού Εμπρο. Τα εθνικά στρατεύματα διέσπασαν ήδη το κυβερνητικόν μέτωπον εις διάφορα σημεία με κατεύθυνσιν προς Ανατολάς.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ: Σήμερον εις την αίθουσαν της Αρχαιολογικής Εταιρίας η τρίτη διάλεξις της «Υπαιθρίου Ζωής» εις την σειράν «Φυσιολατρεία και Ελληνική Ζωή» με ομιλητήν τον κ. Μαρίνον Καλλιγάν και θέμα «Βυζάντιον και Φύσις».

ΣΤΑΧΑΝΩΦΙΣΜΟΣ: Η υπό της Εργατικής Εστίας συσταθείσα επιτροπή διά την οργάνωσιν της εργατικής αμίλλης, συνελθούσα χθες διεπίστωσεν ότι η εργατική άμιλλα αρχίσασα εις όλα τα εργοστάσια από 14ης Μαρτίου προχωρεί κανονικώς και είναι βέβαιον ότι θα σημειώση εξαιρετικήν επιτυχίαν. Πολλοί εργοστασιάρχαι εζήτησαν να επεκταθή η άμιλλα και εις τα εργοστάσιά των.