ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 30-III-1938

30s2_fillistor100

Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΣΥΚΟΥΤΡΗ: Την 7ην εσπερινήν της χθες ετελέσθη εις τον «Παρνασσόν» το φιλολογικόν μνημόσυνον του αειμνήστου υφηγητού της Φιλολογίας Ιωάννου Συκουτρή. Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Ιωάννης Μεταξάς, πολλοί καθηγηταί του Πανεπιστημίου και πολύς εκλεκτός κόσμος. […] Εν αρχή ωμίλησεν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου κ. Σωκρ. Β. Κουγέας, αναπτύξας διά μακρών το φιλολογικόν έργον του Ιωάννου Συκουτρή. […] Ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημ. Σ. Μπαλάνος είπεν ότι το έργον του Ιωάννου Συκουτρή παρεξηγήθη από πολλούς, οίτινες τον κατηγόρησαν ως άθεον και ασεβή διά την ερμηνείαν του έργου «Συμπόσιον» του Πλάτωνος, του εκδοθέντος υπό της Ακαδημίας Αθηνών. Οι επικριταί του έργου τούτου, συνέχισεν ο ομιλητής, διεστρέβλωσαν ωρισμένας περικοπάς ή και φράσεις της ερμηνείας διά να υποστηρίξουν τα επιχειρήματα της αντεπιστημονικής πολεμικής των. Ο Ιωάννης Συκουτρής, επέρανεν ο κ. Μπαλάνος, επίστευε βαθύτατα εις τον χριστιανισμόν και ήτο λάτρης του Ελληνισμού. Συνεπώς υπήρξε χριστιανικώτατος και ελληνικώτατος. […] Ο κ. Κωνσταντίνος Τσάτσος εξήρε το σύστημα και τον τρόπον διδασκαλίας του αειμνήστου Ιωάννου Συκουτρή. […] Ο κ. Νάσος Δετζώρτζης είπεν ότι ο Συκουτρής ενέπνεε την αγάπην εις τους μαθητάς του διά τους αρχαίους συγγραφείς και διεμαρτυρήθη διά την μελετωμένην «με ψαλιδίσματα επανέκδοσιν του “Συμποσίου”».