ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 1.ΙV.1938

80 χρόνια πριν στην «Κ»  1.ΙV.1938

Ο «ΑΛΛΟΣ» ΛΟΡΔΟΣ ΧΑΛΙΦΑΞ: Λονδίνον, 31. – Εις γεύμα παρατεθέν προς τιμήν του υπό των αντιπροσώπων του ξένου Τύπου, ο υπουργός των Εξωτερικών λόρδος Χάλιφαξ, είπε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: – Οι Αγγλοι γνωρίζομεν πολύ καλά ότι οι κανόνες της ζωής μας δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν αιωνίως αμετάβλητοι. Πάντοτε και ιδίως σήμερον θα ακούσωμεν ευχαρίστως τας υποδείξεις εκείνων οι οποίοι θα ήθελαν να μας εκθέσουν τας επί του αντικειμένου αυτού σκέψεις των. Ο,τι όμως και αν μας είπουν είναι απολύτως αδύνατον να επηρεάσουν το σύστημα, το οποίον ακολουθεί η Μ. Βρετανία εις την εξωτερικήν της πολιτικήν, το οποίον είναι και θα παραμείνη καθαρώς βρετανικόν ζήτημα. Ουδέποτε η Μ. Βρετανία θα παύση ενδιαφερομένη διά τα ευρωπαϊκά γεγονότα, ουδέποτε ο βρετανικός λαός είναι δυνατόν να ζήση εις το περιθώριον των γεγονότων αυτών. Ισως ημείς οι Αγγλοι βραδύτερον κάπως να αντιδράσωμεν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αντιδρώμεν και μάλιστα αποτελεσματικώς όταν παρίσταται ανάγκη. Δεν πρέπει να εκληφθή ως αδυναμία το πνεύμα ανοχής, το οποίον επιδεικνύομεν, ούτε η επιθυμία μας όπως αποφύγωμεν τον πόλεμον εξαντλούντες κάθε μέσον, το οποίον δύναται να μας παράσχη η διπλωματία. Το αγγλικόν έθνος εννοεί να παραμείνη ισχυρόν, ν’ αποκαταστήση εκ νέου την ισχύν του με τας ιδίας αυτού δυνάμεις, εις τρόπον ώστε να ακούεται πάντοτε και να λαμβάνεται υπό σημείωσιν η φωνή του εν μέσω της ευρωπαϊκής ολομελείας.

ΕΛΒΕΤΙΑ: Βέρνη, 31. – Το Εθνικόν Ομοσπονδιακόν Συμβούλιον εψήφισε διά ψήφων 112 κατά 42 τροποποίησιν του Καταστατικού Χάρτου του καντονίου της Γενεύης δυνάμει της οποίας απαγορεύεται εις το μέλλον πάσα δράσις κομμουνιστικών οργανώσεων εις την περιφέρειαν του καντονίου. Αι υφιστάμεναι εν Γενεύη ξέναι τοιαύται οργανώσεις διαλύονται ως επιβλαβείς διά τα κρατικά συμφέροντα.

TEΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ: Σήμερον 6 μ.μ. ο κ. Τέλλος Αγρας θα ομιλήση με θέμα «Ο Χρηστομάνος, ο άνθρωπος, ο συγγραφεύς, ο θεατρικός». Εις την οδόν Δραγατσανίου 6.

Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ο κ. Μ. Τριανταφυλλίδης θα ομιλήση την 8η και 13η Απριλίου εις το θέατρον Κοτοπούλη με θέμα: «Σταθμοί της γλωσσικής μας ιστορίας».