ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 22.IV.1938

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ: Βερολίνον, 21.- Αγγέλλεται εκ Λονδίνου ότι πλείσται εφημερίδες δημοσιεύουν θετικάς πληροφορίας εκ Βασιγκτώνος καθ’ ας η Αγγλία θα παραγγείλη εις Αμερικήν 1.000 αεροπλάνα, η Γαλλία εζήτησε την παράδοσιν 600 και η Ελβετία παραγγέλλει επίσης εις Αμερικήν 100 βαρέα βομβαρδιστικά. Ιδιαίτερα τηλεγραφήματα του Πρακτορείου Ρώυτερ εκ Νέας Υόρκης αναφέρουν ότι αι αγγλικαί παραγγελίαι, τας οποίας δύνανται να παραδώσουν εντός του έτους τα αμερικανικά εργοστάσια αεροπλάνων, υπολογίζονται από της «Εφημερίδος του Χρηματιστηρίου» ότι αντιπροσωπεύουν αξίαν 75.000.000 δολλαρίων. […] Πιστεύεται ότι αι εν λόγω παραγγελίαι θα καταστή δυνατόν να εκτελεσθούν χωρίς να παραμεληθή το πρόγραμμα των ήδη υπό εκτέλεσιν παραγγελιών διά την ανάπτυξιν των εξοπλισμών της Αμερικής. [Σημ. «Φ»: Οι περί ουδετερότητος αμερικανικοί νομοθετικοί περιορισμοί συνέβαλαν στην καθοριστική, εν πολλοίς, καθυστέρηση των σχετικών παραδόσεων.]

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Το υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας εκοινοποίησε δι’ εγκυκλίου του προς απάσας τας αρχάς τον νόμον περί δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Δήμων, των Κοινοτήτων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και το προς εφαρμογήν αυτού εκδοθέν εκτελεστικόν Βασιλικόν Διάταγμα. […] Κατά τον νέον νόμον οι υπάλληλοι ή υπηρέται του Δημοσίου δεν δύνανται να συνιστώσι συλλόγους, σωματεία ή άλλους συνεταιρισμούς οιουδήποτε τύπου και σκοπού ή να μετέχωσι τοιούτου άνευ εγκρίσεως παρεχομένης υπό του αρμοδίου Υπουργού από κοινού μετά του υφυπουργού της Δημοσίας Ασφαλείας. [Σημ. «Φ»: Προφανώς αφορούσε στην ένταξη οργανώσεων του καθεστώτος όπως η ΕΟΝ και τα εφήμερα Τάγματα Εργασίας που είχε συγκροτήσει.] Είναι γνωστόν ότι οι διευθύνοντες το κομμουνιστικόν κίνημα εν Ελλάδι είχον αποδώσει σοβαρωτάτην σημασίαν εις την κατάκτησιν της δημοσιοϋπαλληλικής τάξεως και δυστυχώς κατά τα τελευταία έτη είχον κατορθώσει να οργανώσουν πλήρες δίκτυον εις τας κρατικάς υπηρεσίας και να εισχωρήσουν εις όλους τους συλλόγους και τα υπαλληλικά σωματεία άτινα εμμέσως ή αμέσως είχον περιέλθει εις χείρας τούτων ή των συμπαθούντων τον κομμουνισμόν δημοσίων υπαλλήλων. […] Οι κομμουνισταί μολονότι ευρίσκονται ήδη αντιμέτωποι ενός ηνωμένου ισχυρού και Εθνικού Κράτους
δεν κατέθεσαν τα όπλα.