ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 29.IV.1938

ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Λονδίνον, 28.- Εξ εγκύρου πηγής ανακοινούται ότι η απόφασις της Γαλλίας και της Αγγλίας προς αποκατάστασιν αμέσου τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των εναερίων δυνάμεων των δύο χωρών ελήφθη μετά την εξέτασιν όλων των πιθανοτήτων μιας γενικής στρατιωτικής συνεργασίας και κατά ξηράν και κατά θάλασσαν. Καθ’ όσον μεν αφορά την κατά ξηράν συνεργασίαν δεν ήτο δυνατόν να αναμένεται άμεσος αποστολή αγγλικών στρατιωτικών δυνάμεων εις περίπτωσιν πολέμου επί της ηπειρωτικής Ευρώπης, όσον δε αφορά την ναυτικήν ασφαλώς δεν θα ηδύναντο να καθορισθούν αι μεγάλαι γραμμαί αυτής διότι θα εξαρτηθούν εκ των περιστάσεων. Αντιθέτως η τεχνική αεροπορική συνεργασία Αγγλίας και Γαλλίας επί γαλλικού εδάφους θα ηδύνατο να καθορισθή από τούδε προς αποτροπήν αιφνιδιαστικής αεροπορικής εχθρικής επιθέσεως κατά του Λονδίνου. Τα εχθρικά [γερμανικά] αεροπλάνα δεν θα ηδύναντο να αποκρουσθούν πριν ή φθάσουν εις τας αγγλικάς ακτάς. [Σημ. «Φ»: Τα σχέδια ανετράπησαν τον φοβερό Μάιο του 1940 με την κατάρρευση της Γαλλίας. Η συνεργασία όμως διεσώθη χάρις στο πείσμα και την αποφασιστικότητα του Τσώρτσιλ και το σθένος του Ντεγκώλ. […] Αφ’ ετέρου οι Γάλλοι και Αγγλοι υπουργοί απεφάσισαν να αποκαταστήσουν αμέσως οικονομικήν συνεργασίαν διά την προμήθειαν πρώτων υλών, τροφίμων και καυσίμου ύλης προς αποφυγήν ανωφελούς ανταγωνισμού εις τας παγκοσμίους αγοράς.

ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Λονδίνον, 28.- Ο εν Βερολίνω ιδιαίτερος ανταποκριτής του Πρακτορείου Ρώϋτερ μεταδίδει ότι μερίς του γερμανικού Τύπου κατέχεται υπό μεγάλης νευρικότητος διά τας αγγλο-γαλλικάς συνομιλίας, φοβουμένη μήπως αύται αποβούν εις ενίσχυσιν της αγγλικής πολιτικής. Αναφορικώς προς το Τσεχοσλοβακικόν πρόβλημα η Γερμανία έχει αναλάβει ήδη υποχρεώσεις απέναντι του κατωτάτου ορίου αξιώσεων.

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ: Τηλεγραφήματα εκ Ρώμης αγγέλλουν ότι οι πολιτικοί κύκλοι παρακολουθούν μετ’ εξαιρετικού ενδιαφέροντος την εξέλιξιν των αγγλο-γαλλικών συνομιλιών και εξαίρουν το ρεαλιστικόν πνεύμα της αγγλικής Κυβερνήσεως.

Ο ΣΑΛΑΖΑΡ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ: Παρίσιοι, 28.- Αγγέλλεται εκ Λισσαβώνος ότι ο Σαλαζάρ ανεκοίνωσεν εις την Εθνική Συνέλευσιν την απόφασίν του όπως αναγνωρίση συντόμως την υπό τον Φράνκο Εθνικήν Ισπανικήν Κυβέρνησιν.