ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 6.V.1938

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ: Η Γενική Ασφάλεια της Αστυνομίας Πόλεων εξακολουθεί δραστηρίως τας ενεργείας της διά να εκκαθαρίση τελείως τας Αθήνας αλλά και την Ελλάδα από το κομμουνιστικόν άγος. Αι συλλήψεις δευτερευόντων οπαδών φυσικά, διότι οι πρωτεύοντες ευρίσκονται ήδη εις τας φυλακάς συνεχίζονται με σύστημα ενώ εκ παραλλήλου μελετώνται μετά προσοχής τα κατασχεθέντα αρχεία της επιτροπής πόλεως Αθηνών και της κομμουνιστικής νεολαίας. Συνελήφθησαν –μετά από συστηματικήν παρακολούθησιν του ελεγκτού λεωφορείων Κουκολιού– οι πρώην βουλευταί Νεφελούδης, Σκλάβαινας, Παρτσαλίδης και Κοέν, οι οποίοι εκρύπτοντο εις τας Αθήνας, η Αύρα Βλάσση και άλλοι.

ΕΠΙΝΙΚΙΑ: Οι αστυνομικοί των Αθηνών και του Πειραιώς απησχολημένοι με τα καθήκοντά των και κατά την ημέραν του Πάσχα και κατά την Πρωτομαγιάν, εώρτασαν χθες και τας δύο εορτάς μαζύ, παρακαθήσαντες, χίλιοι πεντακόσιοι τον αριθμόν εις κοινόν γεύμα εις το παρά τα Πατήσια κέντρον «Παναθήναια». […] Περί την 1ην απογευματινήν έφθασεν ο Πρωθυπουργός κ. Μεταξάς συνοδευόμενος υπό του υφυπουργού της Δημοσίας Ασφαλείας κ. Μανιαδάκη. Ο ενθουσιασμός τότε έφθασεν εις το κατακόρυφον και όλοι οι αστυνομικοί όρθιοι εζητωκραύγαζον με όλην την δύναμιν των πνευμόνων των: – Ζήτω ο Κυβερνήτης μας – Ζήτω ο Μεταξάς – Ζήτω η 4η Αυγούστου – Ζήτω ο υπουργός μας. […] Ακολούθως παρετέθη πλουσιώτατον γεύμα και η διασκέδασις παρετάθη μέχρι των νυκτερινών ωρών οπότε εκάησαν πυροτεχνήματα.

ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ ΚΑΙ ΧΙΤΛΕΡ: Παρίσιοι, 5. – Αγγέλλεται εκ Νεαπόλεως ότι αι επίσημοι συνομιλίαι των κ.κ. Μουσσολίνι και Χίτλερ αι οποίαι ήρχισαν, χθες, εξηκολούθησαν σήμερον από 10.30΄ μέχρι της 17ης ώρας επί του [ιταλικού] θωρηκτού «Καβούρ», οπόθεν οι δύο πολιτικοί άνδρες παρηκολούθησαν την ναυτικήν επίδειξιν. […] Κατά τας δύο πρώτας ημέρας των συνομιλιών, ο Χίτλερ είχε την θέσιν του αξιούντος. Οι γερμανικοί κύκλοι τονίζουν ότι ο διακανονισμός του τσεχοσλοβακικού και αποικιακού προβλήματος αποτελεί προκαταρκτικόν όρον της ενάρξεως διαπραγματεύσεων μετά των Μεγάλων ευρωπαϊκών Δυνάμεων. […] Οι Ιταλοί εζήτησαν την γερμανικήν επιδοκιμασίαν διά τον διακανονισμόν των αγγλοϊταλικών σχέσεων. Συνεζητήθη επίσης και το ισπανικόν.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ: «Σιγανή φωτιά». Με τον ως άνω τίτλον και καλαίσθητον εμφάνισιν εκυκλοφόρησε ποιητική συλλογή του κ. Γ. Κοτζιούλα. Πωλείται εις τα βιβλιοπωλεία.