ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-5-1938

ΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΙ: Τρεις εβδομάδες συνεννοήσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ του πρωθυπουργού Μωχάμετ Μαχμούτ πασά και των Ανακτόρων απητήθησαν προς λύσιν της κυβερνητικής κρίσεως, η οποία εξερράγη την επομένη των τελευταίων βουλευτικών εκλογών. […] Εκείνο που ενδιαφέρει πρωτίστως την Αίγυπτον είναι όπως τεθούν επί κεφαλής των διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών άνδρες ανεγνωρισμένης αξίας, πεπειραμένοι και προπαντός ικανοί να εξασφαλίσουν την καλήν λειτουργίαν της κρατικής μηχανής.

ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ: Η κυβέρνησις του Τόκιο κατήρτισε μίαν επιτροπήν, η οποία σκοπόν έχει να κρίνη ποια βιβλία είναι ακατάλληλα να διαβάζωνται από φοιτητάς των διαφόρων Πανεπιστημίων, ως ενθαρρύνοντα τον λιμπεραλισμόν, θίγοντα τα ήθη και περιγράφοντα απανθρώπους αγριότητας ή τέλος ως γραφέντα από συγγραφείς οι οποίοι έστω και εις άλλα έργα των έχουν επιτεθή κατά της Ιαπωνίας.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣΗΜΟ:  […] Ο υπουργός της Συγκοινωνίας κ. Νικολόπουλος προήλθεν εις την απόφασιν της καθιερώσεως του τηλεγραφόσημου. […] Αντί της καταβολής των τηλεγραφικών τελών θα επικολλάται επί του τηλεγραφήματος ένσημον της αυτής αξίας με τα μέχρι τούδε καταβαλλόμενα τηλεγραφικά τέλη.