ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-5-1938

ΜΕΞΙΚΟ ΠΡΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ: […] Ειδήσεις προερχόμεναι εκ Μεξικού αφίνουν να εννοηθή ότι η εκεί κατάστασις είναι λίαν σοβαρά. Λέγεται ότι ο πρόεδρος κ. Καρντένας εκινητοποίησε τας ενόπλους δυνάμεις προς αντιμετώπισιν ενδεχομένης επαναστάσεως υπό την ηγεσίαν του στρατηγού Σεντίλο, ο οποίος όμως είναι ασθενής εν τη κατοικία του ες Λας Πάλμας. Αντιαεροπορικά πυροβόλα ετοποθετήθησαν εις τας στέγας των στρατώνων, των εκκλησιών και των δημοσίων κτιρίων.

ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Εις την Λωζάννην, ενώπιον πυκνού και εκλεκτού κοινού εκ καθηγητών του Πανεπιστημίου και άλλων εξεχουσών προσωπικοτήτων, προεβλήθησαν τέσσαρες ταινίαι ληφθείσαι υπό του σκηνοθέτου κ. Φρειδερίκου Σιρβίλ: της Σαντορίνης, Πελοποννήσου, Κυκλάδων και Αθηνών, διεγείρασαι τον θαυμασμόν και τον ενθουσιασμόν των παρακολουθησάντων.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Ο διευθυντής χειρουργός του Βασιλικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου του Λονδίνου κ. Σέσιλ Ράουντρυ προέβη εις ενδιαφέρουσας ανακοινώσεις […] « […] Γνωρίζομεν σήμερον ποίαι μορφαί της νόσου είναι προτιμότερον να θεραπεύωνται διά χειρουργικής επεμβάσεως και ποιας πρέπει να εμπιστευώμεθα εις την ραδιοθεραπείαν και τους άλλους τρόπους θεραπείας εν γένει».