ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-5-1938

ΜΕΡΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ: Την 9.30 εσπερινήν εγένετο η πρώτη εκπομπή εκ του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών. Προ της ενάρξεως του μουσικού προγράμματος ο υφυπουργός της Συγκοινωνίας […] είπε τα εξής: « […] Πάσα δυνατή προσπάθεια κατεβλήθη, εμπόδια υπερπηδήθησαν και από της εσπέρας της σήμερον άρχεται η τακτική του σταθμού λειτουργία».

ΠΑΡΕΦΡΟΝΗΣΕΝ: Ο διάσημος Ρώσος χορευτής Νιζίνσκυ, […] ο οποίος τω 1921 ευρισκόμενος εις Ελβετίαν παρεφρόνησεν αιφνιδίως και έκτοτε νοσηλεύεται εκεί εις ψυχιατρείον, πιστεύουν οι ιατροί ότι πολύ συντόμως πρόκειται να γίνει καλά [Η λαμπρή καριέρα του Νιζίνσκυ διεκόπη όταν ασθένησε από σχιζοφρένεια].

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ: Οι πλείστοι των ξένων παρατηρητών εκφράζουν την πεποίθησιν ότι η Γερμανία δεν θα προβή εις ανεπανόρθωτον ενέργειαν κατά της Τσεχοσλοβακίας, ήτις πιθανώτατα θα ήγεν εις ευρωπαϊκήν σύρραξιν. Εν τοσούτω η κατάστασις παραμένει σοβαρωτάτη κατόπιν των επανειλημμένων δηλώσεων της Γερμανίας ότι δεν θα παραμείνη αδρανούσα εις ην περίπτωσιν χυθή αίμα των Σουδητών. Βεβαιούται μάλιστα […] ότι η Γερμανία θα ενεργήση με ταχύτητα αστραπής αν χυθή γερμανικόν αίμα.