ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-5-1938

ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ:  […] πρόεδρος Καρντένας εξεμεταλλεύθη τας διαφωνίας αι οποίαι ανεφύησαν μεταξύ του υπουργείου Εργασίας του Μεξικού και των κυριωτέρων ξένων εταιριών πετρελαίου διά να διατάξη την απαλλοτρίωσιν των πετρελαιοφόρων και των εγκαταστάσεων των εταιριών. Το μέτρον αυτό επροκάλεσεν, ως ήτο επόμενο, έντονους διαμαρτυρίας εκ μέρους των αντιπροσώπων των εταιριών […].

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ: Ανεκάλυψα εκεί επάνω […], μια χώρα όπου ο ασκητισμός μου εφάνη πιο υποφερτός από τη συνηθισμένη δική μας καλοζωΐα. Πραγματικά, αν στην Ευρώπη υπάρχη ένας παράδεισος αυτός ευρίσκεται στον Αθω. Στη σκιά ενός υψηλού βουνού […], εκτείνεται μια χερσόνησος με άφθονες πηγές, γεμάτη αμπέλια και κήπους, γεμάτη θαυμάσιες κοιλάδες και λιβάδια [του Maurice Bedel].

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:  […] εντελλόμεθα […] ώστε οι αρμόδιοι διευθυνταί να συγκεντρώσουν εις τας σχολικάς βιβλιοθήκας […] και διανέμουν δωρεάν κατά Σεπτέμβριον εις τους περί ων πρόκειται μαθητάς όλα τα δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν βιβλία των συμμαθητών, οι οποίοι μετά την λήξιν των μαθημάτων δεν θα έχουν πλέον ανάγκην αυτών [Υπουργική εγκύκλιος].