ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-5-1938

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ: Προχθές το απόγευμα ετελέσθησαν εις το Παναθηναϊκόν Στάδιον […] οι ετήσιοι σχολικοί αγώνες […]. Η εορτή ήρχισε με την γραφικήν παρέλασιν 4.000 μαθητών και μαθητριών ενώπιον της Α.Μ. του Βασιλέως. […] Οι μαθηταί και αι μαθήτριαι έψαλαν τον Ολυμπιακόν Υμνον τη συνοδεία της φιλαρμονικής της Διοικήσεως της Πρωτευούσης και της μουσικής της φρουράς Αθηνών, είτα δε εγένετο η ορκωμοσία των αθλητών, την οποίαν ηκολούθησαν αι γυμναστικαί επιδείξεις των μαθητών και των μαθητριών […].

ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Κατά πληροφορίας εκ Λονδίνου, πολιτικοί τινες κύκλοι βεβαιούν ότι η κυβέρνησις προτίθεται να βολιδοσκοπήσει αύριον (σήμερον) το Βερολίνον αν δέχεται την πρότασιν της αποστολής Αγγλων παρατηρητών εις την περιοχήν των Σουδητών. Παρόμοια πρότασις θα γίνη και προς την Πράγαν [φωτ. Μ. Χότζα].

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ: «Απεκλείσθησαν» λοιπόν από την Ακαδημίαν οι κ.κ. Γ. Πωπ και Σ. Σκίπης. Και «πραξικοπηματικώς» […] η τάξις των Γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών δι’ ομοφώνου αποφάσεώς της υπέδειξε τον έτερον των τριών υποψηφίων διά την έδραν του αθανάτου, κ. Ζαχαρίαν Παπαντωνίου […].