ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 30-5-1938

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Τα γεωργικά ταμεία των νομών εφοδιάζονται με χειροκίνητα σιτοκαθαριστήρια και άλλας απολυμαντικάς μηχανάς, διά την μερίμνη των σύστασιν και λειτουργίαν κέντρων καθαρισμού απολυμάνσεως σπόρων. Τα γεωργικά ταμεία δύνανται επίσης να προμηθεύωνται γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία, χρήσιμα διά την προώθησιν της καλλιεργείας των φυτών «μεγάλης καλλιεργείας» [φωτ. Συλλογή Ν. Πολίτη].

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ: Οι Αγγλοι έχουν μανίαν με το υπερφυσικόν. Λατρεύουν τας «ιστορίας φαντασμάτων». Το θέμα αυτό προσείλκυσεν ακόμη και τον υπουργόν των Εξωτερικών της Μεγάλης Βρεττανίας λόρδον Χάλιφαξ, ο οποίος εδημοσίευσεν ογκώδη τόμον περιέχοντα ιστορίας φαντασμάτων. Ολαι αι ιστορίαι αυταί συνελέγησαν υπό του πατρός του […].

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: Οι Γερμανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι της κινεζικής Κυβερνήσεως έλαβον προ εβδομάδος περίπου αυστηροτάτας οδηγίας από το Βερολίνον να ακυρώσουν τα μετά της Κίνας συμβόλαιά των. […] Οι ξένοι παρατηρηταί πιστεύουν ότι η ανάκλησις […] οφείλεται εις την επιθυμίαν του Χίτλερ να νικήσουν οι Ιάπωνες ταχέως, διά να είναι η Ιαπωνία, εν περιπτώσει ευρωπαϊκού πολέμου, εις θέσιν να αναχαιτίση την Ρωσσίαν.