ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 2-6-1938

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΙΤΛΕΡ: «Είναι ψεύδος ότι επιζητώ τον πόλεμον. Εξακολουθώ πάντοτε εργαζόμενος υπέρ της ειρήνης. […] Η Γερμανία αφυπνίσθη. Είναι ελευθέρα. Είναι η πλέον φιλελευθέρα χώρα εξ όσων αναφέρει η ιστορία. Η νέα Γερμανία ουδέποτε θα θελήση να διαταράξη την ειρήνην. […] Η Γερμανία δεν θέλει να αφομοιώση ξένους λαούς, ούτε να αφομοιωθή υπό άλλων. Δεν πιστεύομεν ότι βιολογικώς ή πολιτικώς είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν τοιαύτα αμαλγάματα».

ΜΕΣΗ ΟΔΟΣ: Σήμερον και οι καθαρεύοντες έχουν κάμει πολλάς υποχωρήσεις και οι δημοτικισταί έβαλαν πολύ νερό εις το κρασί των. Τόσον ώστε η γλώσσα του Μιστριώτου [στη φωτογραφία] να είναι εξίσου αποκρουστέα όσον και η γλώσσα του μακαρίτου Ψυχάρη. Το έθνος, ο λαός κατώρθωσε και εις το σημείον αυτό ν’ ακολουθήσει την μέσην οδόν.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΡΙΟΝ: Η παγκόσμιος Εκθεσις της Νέας Υόρκης του 1939 θα είναι η μεγαλοπρεπεστέρα από όσας οργανώθηκαν μέχρι σήμερον. […] Ο πλούτος της χώρας και τα άφθονα μέσα επιτρέπουν [στους Αμερικανούς] να πραγματοποιήσουν τα πλέον τολμηρά και κολοσσιαία σχέδια.