ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 5-6-1938

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ: Η κομμουνιστική οργάνωσις Θεσσαλονίκης δεν είχε περιορίσει την δράσιν της μόνον μεταξύ των διδασκάλων και των αγροτικών και αστικών πληθυσμών, αλλά […] ανέπτυξε μεγάλην δραστηριότητα μέσα εις τους υπαλλήλους των Τ.Τ.Τ. [Ταχυδρομείων, Τηλεγραφείων, Τηλεφωνείων] και τους Τραπεζιτικούς […]. Η κοινή γνώμη της Θεσσαλονίκης και γενικώς της Ελλάδος έμεινε κατάπληκτος από τας συλλήψεις των υπαλλήλων τούτων, οίτινες παρεσύρθησαν από τα αντεθνικά κηρύγματα και με ανακούφισιν θα ακούση την αυστηροτάτην νόμιμον τιμωρίαν των [φωτ.: Εξόριστοι στην Ανάφη].

ΕΝΑ ΕΤΟΣ:  […] ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν συνεπλήρωσεν έτος αφ’ ης διεδέχθη εις το αξίωμα τον λόρδον Μπάλντουϊν. Το έτος αυτό υπήρξεν εξαιρετικώς κρίσιμον διά την ευρωπαϊκήν ειρήνην και διά τον πολιτισμόν, αλλά και ο κ. Τσάμπερλαιν διετήρησεν απόλυτον σταθερότητα προγράμματος και καταπληκτικήν ψυχραιμίαν.

ΑΠΕΙΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ  […] αι πιστώτριαι των εμπόρων [του Ηρακλείου] Τράπεζαι πιέζουν παντοιοτρόπως αυτούς να καταβάλουν τα οφειλόμενα απειλούσαι πλειστηριασμούς κ.τ.π. Αλλά […], οι 120 περίπου έμποροι εγχωρίων προϊόντων του Ηρακλείου […] έχουν έλθει οικονομικοί αρωγοί εις τον αγροτικόν κόσμον της περιφερείας των […].