ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 6-6-1938

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΣΛΟΥΣ [προσάρτηση Αυστρίας στο γερμανικό Ράιχ]: Την τελευταίαν εβδομάδα ελήφθησαν πλείστα μέτρα αποσκοπούντα εις την βελτίωσιν των βιοτικών συνθηκών εν Αυστρία και την προσαρμογήν της διοικητικής μηχανής εις το σύστημα το οποίον εφαρμόζεται και εις τας άλλας επαρχίας του Pάιχ. Ο ειδικός επίτροπος του Χίτλερ […] ανεκοίνωσεν ότι η οργάνωσις του Εργατικού Μετώπου και της «Δυνάμεως διά της χαράς» θα έχη συμπληρωθεί μέχρι της 1ης Αυγούστου.

ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ: Εις το χωρίον αυτό που έζη η οικογένειά του [του Σλήμαν] εγίνοντο την εποχήν εκείνην [ήταν 4 ετών] ανασκαφαί εκ των οποίων ανευρέθησαν διάφορα αντικείμενα της ζωής των κατοικούντων προ 500 ετών. Ο μικρός που είδε τα ανακαλυφθέντα ερείπια με πολλήν σοβαροφάνειαν παρετήρησεν, απευθυνόμενος προς τον πατέρα του, ότι και εις την Τροίαν δεν είναι δυνατόν ποτέ να εξαφανισθούν τόσα μεγάλα πράγματα.

KOYMΠΑΡΑΔΕΣ: Οι κουμπαράδες των Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων αποτελούν το μικρόν όνειρον των μαθητών των σχολείων, εις τους οποίους διανέμονται ως βραβεία διά τους συντάξαντας την καλυτέραν έκθεσιν με θέμα την αποταμίευσιν.