ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 6-6-1938

ΑΝΗΛΕΗΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ: Αναγγέλλεται εκ Καντώνος ότι πεντήκοντα ιαπωνικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν την πρωίαν την πόλιν επί τρία τέταρτα της ώρας, ρίψαντα εκατόν και πλέον βόμβας. […] Ειδήσεις αγγλικής πηγής αναφέρουν ότι κατά τας επιδρομάς αυτάς εφονεύθησαν χίλια άτομα και ετραυματίσθησαν άλλα χίλια.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΑΚΩΧΗΣ: Ο στρατηγός Φράνκο απεφάσισε να μη δεχθή τας αγγλικάς προτάσεις περί μεσολαβήσεως διότι η στρατιωτική κατάστασις είναι ευνοϊκωτάτη διά τους εθνικιστάς και δεν δύνανται να δεχθούν τους προτεινομένους όρους. […] Δεν επιθυμεί να υπογραφή τόσον ταχέως η ειρήνη εις την Ισπανίαν. Πιστεύεται ότι από σκοπού επιβραδύνονται αι στρατιωτικαί επιχειρήσεις όπως δοθή καιρός προς αναδιοργάνωσιν του νέου Κράτους.

«ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ»: Απογευματινή συνάδελφος προτείνει ως μέτρον αυτοαμύνης πλέον του αθηναϊκού κοινού [απέναντι στην απόφαση της Ηλεκτρικής Εταιρείας να αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων των λεωφορείων της γραμμής Ομονοίας-Ζαππείου-Βεΐκου-Κουκάκι] το «μποϋκοτάζ» κατά της γραμμής Ομονοίας-Ζαππείου […]. Θα ήτο ευχάριστον εάν οι Αθηναίοι απεφάσιζαν να υποβληθούν εις τον κόπον ενός μικρού περιπάτου […] διά να δείξουν την αντίδρασίν των κατά των προκλήσεων της Εταιρείας.