ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 15-6-1938

15s5pl--3

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟ:  […] υπεβλήθησαν όλως προσφάτως προτάσεις διά την ανάληψιν της μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής ατμοπλοϊκής συγκοινωνίας δι’ ελληνικού υπερωκεανείου. Θέλομεν και ημείς να ελπίζομεν ότι αι ανακοινώσεις αυταί δεν διαπνέονται από πνεύμα υπερβολικής αισιοδοξίας και ότι πράγματι [θα] αποκτήσει και πάλιν η Ελλάς εν υπερωκεάνειον αντάξιον της ναυτικής της παραδόσεως και των ναυτιλιακών της συμφερόντων […].

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΕΟΜΠΡΑΖΕΝΣΚΙ: Ο Πρεομπραζένσκι ετυφεκίσθη κατόπιν μυστικής διαταγής της Γκεπεού, εις εν χωρίον των Ουραλίων όπου προ πολλού τον είχον εξορίσει αι σοβιετικαί αρχαί. Παλαιός μπολσεβίκος και συνεργάτης του Στάλιν, ο Πρεομπραζένσκι είχεν εκδόσει το «Αλφάβητον του Κομμουνισμού» και ήσκει μεγίστην επιρροήν επί του κόμματος. […]

«ΦΑΣΟΥΛΗΣ»: Ο υπουργός κ. Κοτζιάς, […] φέρει ακόμη ένα «πιόνι» διασκεδάσεως μέσα εις τον παιδόκοσμον του κύκλου της Διοικήσεως Πρωτευούσης […]. Αυτό το «πιόνι» είναι ο Φασουλής. Είναι ο Κονιτσιώτης ο παληός. Είναι το γαλλικό «γκινιόλ» που […] με τας κωμωδίας και τας τερπνάς αλληγορίας του, τους δίδει […] την διάθεσιν να ξεφωνήσουν και να χοροπηδήσουν και να γελάσουν με όλην την καρδιά των.