ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 17-6-1938

ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: Ρώμη. – Οι Ιταλοί εν Κίνα ανταποκριταί μεταδίδουν ανατριχιαστικάς λεπτομερείας των τρομακτικών αποτελεσμάτων τα οποία είχεν η καταστροφή των φραγμάτων του Κιτρίνου Ποταμού. […] Αι ιαπωνικαί εφημερίδες αποδίδουσαι την ευθύνην της φοβεράς καταστροφής εις την εγκληματικήν διαταγήν του Τσαγκ Κάι Σεκ, αναγνωρίζουν ότι λόγω του αιφνιδίου τούτου παράγοντος τα στρατιωτικά των σχέδια ανατρέπονται. […] Αι συνήθεις κατά την εποχήν αυτήν χειμαρρώδεις βροχαί συνεχίζονται, η δε στάθμη των υδάτων ολονέν υψούται. Η κατακλυσθείσα περιοχή καλύπτει τεραστίαν έκτασιν, φαίνεται δε ότι ο αριθμός των πνιγέντων υπερβαίνει τας 300.000. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και πολυάριθμοι Ιάπωνες στρατιώται. […] Η καταστροφή των φραγμάτων έγινε υπό μιας κινεζικής μεραρχίας ενισχυθείσης υπό πολιτών. […] Αι ολικαί ζημίαι αι επελθούσαι εκ των πλημμυρών υπολογίζονται ότι είναι μεγαλύτεραι των ζημιών τας οποίας εστοίχισε μέχρι τούδε ο πόλεμος Ιαπωνίας – Κίνας.

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ: Προερχομένη εκ του πελάγους κατέπλευσε την 8.30 πρωινήν της χθες εις τον Φαληρικόν όρμον η αναμενομένη μοίρα του Γαλλικού Στόλου […]. Ο αντιναύαρχος Αμπριέλ ανήλθε μετά του επιτελείου του εις τας Αθήνας και επεσκέφθη τον κ. Πρωθυπουργόν Ι. Μεταξάν. […] Ο κ. Πρωθυπουργός ανταπέδωσε την επίσκεψιν. Ομιλών είπεν, μεταξύ άλλων: «Ναι αγαπώμεν την Γαλλίαν, την Γαλλίαν αυτήν την συνεπή πάντοτε προς τον εαυτόν της, προς τας παραδόσεις της και προς το ιδεώδες της προόδου. Χώραν της διανοήσεως, της επιστήμης και των τεχνών, εστίαν του αρχαίου ιδανικού της ελευθερίας και της ανθρωπίνης αξιοπρεπείας, κρηπίδα του πολιτισμού.

ΛΕΓΕΩΝ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΞΑ: Ο πρεσβευτής της Γαλλίας κ. Κοσμ, κατόπιν τηλεγραφικής εντολής της Κυβερνήσεώς του, επεσκέφθη τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως και ανήγγειλεν εις αυτόν, ότι η γαλλική Κυβέρνησις του απένειμε τον Μεγαλόσταυρον της Λεγεώνος της Τιμής.

ΚΟΥΛΑ ΠΡΑΤΣΙΚΑ: Αύριον εις το Ωδείον Ηρώδου του Αττικού δίδεται η ορχηστική επίδειξις του επαγγελματικού τμήματος της σχολής Κούλας Πράτσικα.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ: Σήμερον το βράδυ η κ. Μαρίκα Κοτοπούλη εγκαινιάζει το θέατρον Ν. Φαλήρου (Σιδηροδρομικού Σταθμού) με το έργον του Ζερί «6ον πάτωμα».