ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 24.VI.1938

ΜΠΟΞ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Νέα Υόρκη – Εις το ανοικτόν «Γιανκς Στάντιουμ» διεξήχθη χθες […] ο αγών του Νέγρου Τζόε Λιούις και του Γερμανού Μαξ Σμέλιγκ διά το πυγμαχικόν πρωτάθλημα του κόσμου εις την κατηγορίαν βαρέων βαρών. Περί τον αγώνα τούτον, ο οποίος είχεν ως αποτέλεσμα την εκπληκτικήν νίκην του Νέγρου διά νοκ άουτ εις τον πρώτον γύρον, είχε δημιουργηθεί ζωηροτάτη κίνησις. […] Διά την τήρησιν της τάξεως εντός και εκτός του σταδίου είχον διατεθεί 3.000 αστυνομικοί. Η προσπάθειά τους […] κατέστησε δυσχερή την συγκέντρωσιν χιλιάδων Εβραίων προτιθεμένων να προβούν εις αντιγερμανικάς εκδηλώσεις και την διανομήν εκτός του σταδίου χιλιάδων κομμουνιστικών προκηρύξεων, αίτινες κατήγγελον τον Σμέλιγκ ως «αντισημίτην, αντινέγρον και αντιαθλητικόν γρονθοκόπον».

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Βερολίνον – Διά ειδικού διατάγματος δημοσιευθέντος σήμερον επιβάλλεται δι’ όλους τους Γερμανούς και τας Γερμανίδας πάντων των επαγγελμάτων υποχρεωτική υπηρεσία προς εργασίαν δι’ ορισμένην χρονικήν περίοδον. […] Απαντες οι Γερμανοί υπήκοοι οι έχοντες την ικανότητα του εργάζεσθαι θα υποχρεωθούν […] να εργάζωνται εις θέσεις αι οποίαι θα ορισθούν εντός του πλαισίου των εργατικών των συμβουλίων, διατηρούντες πάντοτε το δικαίωμά των όπως επανέλθουν εις τα παλαιάς των θέσεις ευθύς ως εκλείψει ο επείγον λόγος δι’ ον εγένετο η μετάθεσις αύτη της εργασίας των και με τας αποδοχάς τας οποίας είχον εις την εργασίαν εξ ης μετετέθησαν.

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Το παράδειγμα του Μεξικού, το οποίον αφήρεσεν από τας διαφόρους ξένας εταιρίας το δικαίωμα της εκμεταλλεύσεως των πετρελαιοπηγών, φαίνεται ότι θα μιμηθούν και άλλαι λατινοαμερικανικαί χώραι. Ούτω εις την Αργεντινήν εις βουλευτής υπέβαλεν εις την Βουλήν νομοσχέδιον διά του οποίου εξουσιοδοτείται η κυβέρνησης να καθορίση εντός διετίας την τιμήν εξαγοράς των σιδηροδρόμων τους οποίους εκμεταλλεύονται ξέναι εταιρίαι.