ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-6-1938

ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΓΑΛΛΙΑΣ: Η Γαλλία παραμένει αυστηρώς ουδετέρα εις τον σινο-ιαπωνικόν πόλεμον και […] δεν παρέχει πολεμοφόδια εις την κυβέρνησιν του Τσαγκ-Κάι-Σεκ (στη φωτογραφία). […] Η Ιαπωνία αδικαιολογήτως απειλεί να καταλάβη την νήσον Χαΐναν κειμένην έναντι της γαλλικής αποικίας της Ινδοκίνας εφ’ όσον η κυβέρνησις του Τόκιο συνεφώνησε να εγκαταλείψη την νήσον εις αντάλλαγμα της αυστηράς γαλλικής ουδετερότητας.

ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Μία απτή απόδειξις του μεγάλου πλούτου που περικλείουν αι ελληνικαί πηγαί υπήρξεν η προχθεσινή ορχηστρική επίδειξις του επαγγελματικού τμήματος της Σχολής Κούλας Πράτσικα. […] Το πρόγραμμα είχεν αρκετήν ποικιλίαν […] εν τούτοις, μπορούσε ν’ αντιληφθή κανείς τας αλματικάς προόδους της σχολής αυτής ευθύς από την εισαγωγήν, εις την οποίαν εξετελέσθησαν επτά ελληνικοί χοροί.

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΟ ΜΕΝΟΣ: Η νέα αντισημιτική κίνησις, η οποία εσημειώθη τελευταίως εις την Γερμανίαν φαίνεται ότι έχει αντικειμενικόν σκοπόν την τελείαν απομάκρυνσιν των Εβραίων από την οικονομικήν και κοινωνικήν ζωήν της Γερμανίας. […] Θα εκδοθούν αυστηρόταται διατάξεις απαγορεύουσαι εις τους αρείους να αγοράζουν από εβραϊκά καταστήματα ή να συναλλάσσονται με τους Εβραίους.