ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν στην «Κ»… 26-6-1938

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΒΗΜΑ: Η επίσκεψις του επιτετραμμένου της Ιταλίας κ. Προύνας παρά τω υπουργώ των Εξωτερικών κ. Ζωρζ Μποννέ είχεν ως σκοπόν να πληροφορήση την γαλλικήν Κυβέρνησιν ότι αν αι κυβερνητικαί ισπανικαί αρχαί προέβαιναν εις εχθρικάς ενεργείας εναντίον της Ιταλίας αυτή θα απήντα αμέσως δι’ αναλόγων εχθρικών ενεργειών προσθέσας ότι αι ιταλικαί αεροπορικαί δυνάμεις θα διέγραφον εκ του χάρτου τας πόλεις της κυβερνητικής Ισπανίας αν η ερυθρά Κυβέρνησις εξετέλει την απειλήν της περί βομβαρδισμού ιταλικών πόλεων [φωτ.: Ιταλοί λεγεωνάριοι που πολέμησαν στον Ισπανικό Εμφύλιο στη Νάπολη].

Ο ΝΤΙΣΝΕΫ ΔΙΔΑΚΤΩΡ: Η Σύγκλητος του περιφήμου Αμερικανικού Πανεπιστημίου Χάρβαρντ απένειμεν εις τον εφευρέτην του Μίκυ-Μάους, Ουώλτ Ντίσνεϋ, τον τίτλο του επιτίμου διδάκτορος. […] Ο πρύτανις του Πανεπιστημίου Τζαίημς Κόναντ […] προσέθεσε ότι [ο Ντίσνεϋ] επενόησε μιαν νέαν ευχάριστον ψυχαγωγίαν διά την ανθρωπότηταν.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  […] η γαλλική Κυβέρνησις […] ανεκοίνωσεν εις την Μεγάλην Βρετανίαν ότι προτίθεται να αποβιβάση ναυτικά αγήματα εις την νήσον Χαϊνάν εις περίπτωσιν καθ’ ην ήθελε καταληφθή αύτη υπό των Ιαπώνων […].