ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν στην «Κ»… 28-6-1938

ΝΙΟΥ ΝΤΙΛ:  […] η Αμερικανική Κυβέρνησις διά να ελαττώση την κρίσιν του εμπορίου απεφάσισε την κατασκευήν δημοσίων έργων εις ευρυτάτην κλίμακα. Ούτω απεφασίσθη η εκτέλεσις 300 σχεδίων τα οποία θ’ απαιτήσουν δαπάνην εξ 100 εκατομμυρίων δολλαρίων. Τα σχέδια αποτελούν τμήμα του γενικού προγράμματος. Περί τα τέλη της εβδομάδος θα εγκριθούν 2.000 νέα σχέδια […]. Ολα τα σχέδια ταύτα έτυχον της εγκρίσεως του προέδρου Ρούσβελτ […]. Η αναγγελία της ενάρξεως των έργων επηρέασε ευνοϊκώς την χρηματαγοράν, προκαλέσασα ύψωσιν των διαφόρων αμερικανικών αξιών.

ΩΣ ΕΚ ΘΑΥΜΑΤΟΣ: Αγγέλλεται εκ Στοκχόλμης ότι η Γκρέττα Γκάρμπο και ο διευθυντής ορχήστρας Στοκόφσκυ διέφυγον ως εκ θαύματος τον θάνατον κατά αυτοκινητιστικόν ατύχημα. Το αυτοκίνητον του οποίου επέβαινον ανετράπη παρά την Στοκχόλμην, αλλ’ αμφότεροι ουδέν έπαθον.

ΑΤΥΧΟΥΝΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΙ: Οι επαγγελματίαι μουσικοί παραπονούνται ότι λόγω της μηχανοποιήσεως της μουσικής (ηχητικοί κινηματογράφοι, ραδιόφωνα κ.λπ.) εξετοπίσθησαν από τας εργασίας των και αποζούν –«αποζούν» δηλαδή είναι ευφημισμός– με συντάξεις κυμαινομένας μεταξύ 400-850 δραχμών μηνιαίως. Ζητούν λοιπόν οι άνεργοι και ατυχούντες μουσικοί κάποιαν σχετικήν μέριμναν από το Υφυπουργείον Εργασίας.