ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 29.VII.1938

80 χρόνια πριν στην «Κ» 29.VII.1938

ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ: Μετά τα τολμήματα του Χιουζ και του Κόρριγκαν [στη φωτογραφία με το αεροπλάνο του], οι Αμερικανοί κρίνουν ότι επέστη πλέον η στιγμή να οργανωθή η τακτική εναέριος εμπορική συγκοινωνία Ευρώπης-Αμερικής, πιστεύεται δε ότι εντός ολίγου το πρώτον υπερωκεάνειον αεροπλάνον θα αρχίση τα ταξίδια του. […] Το πρώτον υπερωκεάνειον αεροπλάνον, του οποίου κατηρτίσθησαν ήδη τα σχέδια, θα δύναται να μεταφέρη 120 επιβάτας με ταχύτητα 400 χιλιομέτρων την ώραν. Θα έχη πολυτελείς καμπίνας, αίθουσαν φαγητού, μπαρ, γέφυραν.

ΣΦΟΔΡΑΙ ΜΑΧΑΙ:  […] Εις ολόκληρον το μέτωπον του Εβρου συνάπτονται, εξαιρετικής στρατηγικής σημασίας, σφοδραί μάχαι. Οι εθνικισταί, αναλαβόντες εκ του αιφνιδιασμού τον οποίον εδημιούργησεν η απροσδόκητος εκ μέρους των κυβερνητικών διάβασις του ποταμού Εβρου, προβάλλουν ήδη ισχυροτάτην αντίστασιν. Σκληρός αγών διεξάγεται εις απόστασιν 20-25 χιλιομέτρων δυτικώς της όχθης του Εβρου […]. Αι επιτυχίαι των κυβερνητικών οφείλονται κυρίως εις τον αιφνιδιασμόν και την μυστικότητα με την οποίαν προετοίμασαν και επραγματοποίησαν την κεραυνοβόλον επίθεσίν των.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ: Εγνώσθη σήμερον ότι ο πολιτικός σύμβουλος και υπασπιστής του καγκελλαρίου [Χίτλερ], λοχαγός Βίντεμαν, ο οποίος συνδιελέχθη προσφάτως μετά του λόρδου Χάλιφαξ, προ της μεταβάσεως του τελευταίου εις Παρισίους, θα επανέλθη εις Λονδίνον αύριον ή μεθαύριον. Ο λοχαγός Βίντεμαν θα συναντηθή μετά του πρωθυπουργού κ. Τσάμπερλαιν […]. Κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας ο κ. Βίντεμαν κομίζει εκ Βερολίνου υπόμνημα περιέχον προτάσεις του καγκελλαρίου Χίτλερ, τόσον διά την ρύθμισιν του τσεχοσλοβακικού όσον και διά τας βάσεις επί των οποίων θα ήτο δυνατόν να διεξαχθούν συνεννοήσεις προς σύναψιν Αγγλο-γερμανικού εναερίου συμφώνου. […] Οι ίδιοι κύκλοι πιστεύουν ότι ο απεσταλμένος του καγκελλαρίου Χίτλερ θα είναι εις θέσιν να υποβάλη από μέρους του Φύρερ οριστικάς προτάσεις διά την βελτίωσιν των μεταξύ Γερμανίας και Αγγλίας σχέσεων.