ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 4-8-1938

80 χρoνια πριν… 4-8-1938

ΕΠΕΤΕΙΟΣ 4ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:  [Διάγγελμα Ι. Μεταξά:] «Δύο επιτυχίαι της Ελλάδος, ως παράγοντος ειρήνης αφ’ ενός εις τον στίβον της Διεθνούς Κοινωνίας και ως παράγοντος αφ’ ετέρου τάξεως και αξιοπρεπείας εν τω εσωτερικώ. Η μία επιτυχία είναι η υπογραφή του Συμφώνου μετά της Βουλγαρίας, υπογραφή η οποία τόσον εδραιώνει την υπόθεσιν της Βαλκανικής Συνεννοήσεως, η άλλη επιτυχία είναι η κατάπνιξις της οικτράς στάσεως ωρισμένων λειψάνων του παρελθόντος, η οποία διά της οικτροτέρας της διαλύσεως και διά της Πανελληνίου αγανακτήσεως, η οποία επηκολούθησε, απέδειξε πόσον είναι καταδικασμέναι μέσα εις την ατμόσφαιραν των ιδεών και της δράσεως της 4ης Αυγούστου αι ανατρεπτικαί έξεις και εν γένει αι νοσηραί μέθοδοι του παρελθόντος […]».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΟΥΝΤΧΕΝΤ: Τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής διά την διαίρεσιν της Παλαιστίνης ετερμάτισαν τας ερεύνας των και αναχωρούν εκ Παλαιστίνης σήμερον διά Λονδίνον. Η Επιτροπή, η οποία αποτελείται εκ τεσσάρων μελών υπό την προεδρίαν του κ. Γούντχεντ [φωτ., δεύτερος από αριστερά], κατά την άφιξίν της θα προβή εις περαιτέρω ερεύνας προτού καταρτίση την έκθεσίν της.