ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 12.VIII.1938

ΡΩΣΟΪΑΠΩΝΙΚΗ ΑΝΑΚΩΧΗ: Παρίσιοι, 11 Αυγούστου – Ενώ εξηκολούθουν εισέτι αι αιματηραί συγκρούσεις εις την Ρωσσομαντζουριανήν μεθόριον επείγοντα τηλεγραφήματα εκ Μόσχας ανήγγειλαν ότι επήλθε χθες κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ του κ. Λιτβίνωφ και του Ιάπωνος πρεσβευτού κ. Σιγκεμίτσου διά την ειρηνικήν διευθέτησιν της μεθοριακής διαφοράς. Πρώτος όρος της επιτευχθείσης συμφωνίας είναι η αναστολή των εχθροπραξιών. Ούτω όλαι αι στρατιωτικαί επιχειρήσεις εις το μέτωπον του Τσαγκ-Κου-Φεγκ κατέπαυσαν περί ώραν 12ην (τοπική ώρα). [Τρίτος όρος ήταν] διά την διαχάραξιν των συνόρων του αμφισβητούμενου τομέως να σχηματισθή μικτή επιτροπή εκ 2 αντιπροσώπων της Σοβιετικής Ενωσης και 2 αντιπροσώπων των Ιαπωνομαντζουριανών και εκ διαιτητού εκλεγόμενου διά συμφωνίας των δύο μερών μεταξύ των πολιτών τρίτου Κράτους […]. [φωτ.: Ιάπωνες (αριστερά) και Σοβιετικοί (δεξιά) συζητούν τους όρους της ανακωχής].

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΤΑΛΙΝ:  […] Οχι μόνον οι κοινοί επισκέπται, αλλά και οι ανώτατοι αξιωματούχοι του σοβιετικού καθεστώτος εισάγονται προς παρουσίασιν μόνον αφού υποστούν προηγουμένως αυστηράν σωματικήν έρευναν από τους άνδρας της σωματοφυλακής του Στάλιν. Ούτε ο στρατάρχης Βοροσίλωφ [φωτ.: δεξιά στην εικόνα, δίπλα στον Στάλιν], ανώτατος αρχηγός των ενόπλων σοβιετικών δυνάμεων εξαιρείται του κανόνος τούτου. […] Την πρώτην φοράν που ηρευνήθη ο Βοροσίλωφ, έδειξε κάποιαν έκπληξιν, αλλά κατόπιν εσυνήθισε, ως να πρόκειται περί του φυσικωτέρου πράγματος του κόσμου.

O ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΡΟΥ: Ο εκδοτικός οίκος Ιωάν. Δ. Κολλάρος και Σία εκυκλοφόρησε εις επιμελημένον τόμον τιμοκατάλογον ελληνικών εκδόσεων, ο οποίος αποτελεί πολύτιμον βοήθημα διά κάθε βιβλιόφιλον και διευκολύνει εις την ανεύρεσιν παντός βιβλίου, παλαιοτέρου και νεωτέρου, λογοτεχνικού, ιστορικού, φιλοσοφικού, κοινωνιολογικού, παιδαγωγικού, σχολικού κ.λπ. Ο χρησιμώτατος αυτός κατάλογος παρέχεται δωρεάν υπό του οίκου Κολλάρου.