ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 10-8-1938

80 χρoνια πριν… 10-8-1938

ΑΝΗΛΕΗΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ: Το μικρόν χωρίον Γιούκι κείμενον εις τα κράσπεδα του λόφου Τσανκ-Κου-Φεγκ υπήρξε σήμερον το θέατρον νέου τρομακτικού βομβαρδισμού εκ μέρους του βαρέος σοβιετικού πυροβολικού. Από των πρώτων επεισοδίων η όλη περιοχή […] υφίσταται συνεχή βομβαρδισμόν, εκατοντάδες δε σοβιετικών βλημάτων εξερράγησαν επί των ιαπωνικών θέσεων [φωτ.: Ιάπωνες στρατιώτες παρατηρούν έκρηξη ρωσικής βόμβας].

ΓΕΡΜΑΝΟΪΑΠΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ:  […] ο πρεσβευτής της Ιαπωνίας μετέβη εις Θουριγκίαν και συνηντήθη μετά του υπουργού των Εξωτερικών φον Ρίμπεντροπ […] ο κ. Ρίμπεντροπ [στη φωτογραφία] παρέσχεν εις τον Ιάπωνα πρεσβευτήν την διαβεβαίωσιν ότι εις περίπτωσιν ρωσσο-ιαπωνικής ρήξεως, η Γερμανία θα παράσχη εις την Ιαπωνίαν την ηθικήν υποστήριξίν της και άλλας βοηθείας.

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΙΜΩΝ: Κέρκυρα – Η επιτεινόμενη κρίσις του ελαίου και ο συνεπεία ταύτης εξευτελισμός των τιμών αυτού (τιμών αίτινες δεν καλύπτουν ούτε τα έξοδα των παραγωγών), εφείλκυσαν, ως ανεμένετο, την προσοχήν της Εθνικής Κυβερνήσεως, ήτις […] θα λάβη, ως πληροφορούμεθα, τα κατάλληλα μέτρα προς συγκράτησιν των τιμών, αποφευγομένης ούτω της καταστροφής των παραγωγών και των εμπόρων.