ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-8-1938

11s1germa--2

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: Τα γυμνάσια του γερμανικού στρατού, το προσεχές Φθινόπωρον, θα συντελέσουν εις το να αυξηθή σημαντικώς ο αριθμός των υπό τα όπλα ανδρών εν Γερμανία, δεδομένου ότι θα συμμετάσχουν εις αυτά και εφεδρείαι. […] Διπλωματικοί τινές κύκλοι σχολιάζοντες τα γυμνάσια παρετήρουν ότι ταύτα θα συμπέσουν με τον χρόνον καθ’ ον αφ’ ενός μεν θα γνωσθούν αι τελικαί απόψεις της Πράγας επί του ζητήματος των ξένων εθνικοτήτων και αφ’ ετέρου θα γνωστοποιηθούν αι αντιλήψεις του λόρδου Ράνσιμαν (φωτ.: Γερμανοί στρατιώτες σε άσκηση).

ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: Το Υφυπουργείον της Εργασίας θέλει να εφαρμόση αυστηρώς τον νόμον περί χορηγήσεως αδειών εις τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και δι’ αυτό εζήτησεν ονομαστικούς καταλόγους από τας απασχολούσας τοιούτους υπαλλήλους επιχειρήσεις (φωτ.: Ν.Ε. Τόλης).

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ: Εις το Κολόμπο της Νοτίου Καρολίνας […] ο [διευθυντής της Τροχαίας] εκοινοποίησεν αστυνομικήν διάταξιν διά της οποίας υποχρεούνται οι πολίται να φορούν την νύκτα κοστούμια ανοικτού χρώματος και να κρατούν εις το χέρι των ένα λευκό μαντήλι […] Το πρωτότυπον αυτό μέτρο θεωρείται ως το πρώτο βήμα διά την καθιέρωσιν συστήματος φωτεινών σημάτων […].