ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 19.VIII.1938

3--27

ΕΚΚΛΗΣΗ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ: Ο Πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ […] απηύθυνε θερμήν έκκλησιν προς το έθνος όπως ανανεώση την υποστήριξίν του προς την Κυβέρνησιν ίνα δυνηθή να αντιμετωπίση τας διεθνείς δυσχέρειας και τας επιθέσεις κατά του φράγκου. «Λυπούμαι διότι εξ αφορμής των διεθνών δυσχερειών […] η σοβαρότης της καταστάσεως παρεστάθη επί το υπερβολικώτερον, αλλά ταυτοχρόνως πρέπει να τονίσω ότι αι προσπάθειαι του έθνους διά την ενίσχυσιν της αμύνης του ενετάθησαν». […] Οι ξένοι διπλωματικοί κύκλοι σχολιάζοντες την περικοπήν των δηλώσεων του Πρωθυπουργού καθ’ ας η σοβαρότης της καταστάσεως παρεστάθη επί το υπερβολικώτερον, φρονούν ότι αύτη αποτελεί υπαινιγμόν διά το ζήτημα των στρατιωτικών γερμανικών γυμνασίων, το οποίο ήγαγεν εις υπερβολικάς κρίσεις περί κινδύνων […]. Τούτο ενισχύει την εντύπωσιν ότι κατά την γνώμην της Γαλλικής Κυβερνήσεως τα γυμνάσια αποτελούν μάλλον «επείδειξιν» προοριζομένην εις το να εκφόβιση την Τσεχοσλοβακίαν και τους συμμάχους της.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΡΑΝΣΙΜΑΝ-ΧΕΝΛΑΪΝ: Οι εν Πράγα ανταποκριταί των αγγλικών εφημερίδων μεταδίδουν μακράς λεπτομερείας της σήμερον πραγματοποιηθείσης, διά πρώτην φοράν, συναντήσεως του λόρδου Ράνσιμαν μετά του αρχηγού των Σουδητών Κόνραντ Χένλαϊν. […] Πιστεύεται ότι ο λόρδος Ράνσιμαν εκάλεσε τον κ. Χένλαϊν να διατυπώση τας σουδητικάς αξιώσεις εντός πλαισίου δυνάμενου να γίνη αποδεκτόν παρά της Κυβερνήσεως της Πράγας.

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ: Αφού υπηρέτησεν επί 16 έτη τον Κομμουνισμόν, γράφει ο Κωνσταντίνος Τσακλατήρας εις την δημοσιευθείσαν χθες επιστολήν του: «Κάμνω έκκλησιν εις κάθε Ελληνα πολίτην να σκεφθή καλά και να περιφρονήση όλους αυτούς τους κατεργαρέους και να κυττάζη τη δουλειά του, όπως θα κυττάζω κι εγώ τη δουλειά μου. Μόνη σωτηρία σήμερα είναι να καθήση ήσυχος. Το σημερινό καθεστώς μάς έχει εξασφαλίσει όλα τα καλά, μας έδωσε το 8ωρο, τις κοινωνικές ασφαλίσεις, συλλογικές συμβάσεις, μας έδωσε τέλος το δίκαιό μας […]».