ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 18 – 8 – 1938

ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΤΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: O διάσημος ηθοποιός του κινηματογράφου Κλαρκ Γκέιμπλ (φωτ. με τη Βίβιαν Λι) ηγόρασε την εφημερίδα «Πόρτλανδ Ορεγκόνιαν», της οποίας θα αναλάβη την διεύθυνσιν μόλις τελειώση την ταινίαν την οποίαν ήδη «γυρίζει». Δέον να σημειωθή ότι εις την νεανικήν του ηλικίαν ο Κλαρκ Γκέιμπλ ειργάσθη εις την ιδίαν εφημερίδα ως υπηρέτης […] που εσφουγγάριζε τα γραφεία.

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Η υπό τον Νεγκρίν (φωτ.) ισπανική κυβέρνησις ανεσχηματίσθη σήμερον. […] Η κρίσις […] αποδίδεται […] εις διαφοράν γνωμών μεταξύ του Πρωθυπουργού Νεγκρίν και δύο υπουργών, οι οποίοι παρητήθησαν αντικατασταθέντες αμέσως. […] Εκ της δοθείσης λύσεως διαφαίνεται ότι ο Νεγκρίν είναι αποφασισμένος να οργανώση την Κυβέρνησιν, θεωρών, υπό τας σημερινάς περιστάσεις, δευτερευούσης φύσεως τας αντιρρήσεις επί ζητημάτων συνταγματικής φύσεως.

AΠΟΞΗΡΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ: Αναγνώστης μας εκ Τρύπιων Αιγιαλείας μάς γνωρίζει ότι η κοινοτική αρχή απεφάσισε την εκτέλεσιν αποξηραντικών έργων εις ολόκληρον την ελώδη έκτασιν της παραλίας της κοινότητος. Τα έργα ταύτα […] είναι σπουδαιότατης σημασίας διότι θ’ απαλλάξουν ολόκληρον την περιοχήν από την ελονοσία η οποία ενδημεί εκεί.