ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-8-1938

21s1mazn

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ(;) ΘΩΡΑΞ: Η Γραμμή Μαζινό είναι αξιοθαύμαστος συνδυασμός παθητικής αντιστάσεως και ενεργού αμύνης. […] Οι στρατιώται της Γραμμής Μαζινό [φωτ.] δύνανται να αντιμετωπίσουν εν ασφαλεία και τον πλέον άγριον βομβαρδισμόν [από τα πλέον αποτυχημένα οχυρωματικά έργα, η Γραμμή Μαζινό δεν απέτρεψε την ταχεία κατάληψη της Γαλλίας από τα γερμανικά στρατεύματα].

ΕΠΑΝΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ: Ανάλογος συμφωνία [με το σύμφωνο της Θεσσαλονίκης, 31/7/1938] θα υπογραφή μεταξύ των κρατών της Μ. Αντάντ [Τσεχοσλοβακία, Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία – φωτ.: οι εκπρόσωποί τους] και της Ουγγαρίας, καταργουμένων των όρων της συνθήκης του Τριανόν [περί αφοπλισμού της Ουγγαρίας] και προβαινούσης της Ουγγαρίας εις δηλώσεις αναλόγους με εκείνας εις ας προέβη η Βουλγαρία διά του πρωτοκόλλου της Θεσσαλονίκης.

ΖΩΝΗ ΕΒΡΟΥ: Κατόπιν του υπογραφέντος την 31ην Ιουλίου ε.έ. εν Θεσσαλονίκη συμφώνου περί μη επιθέσεως μεταξύ Βαλκανικής Συνεννοήσεως και Βουλγαρίας, διά του οποίου αίρονται και οι περιορισμοί της συνθήκης της Λωζάννης όσον αφορά την ζώνην του Εβρου, κατελήφθη αυτή υπό τμημάτων στρατού μας σήμερον και ωρίσθη η Αλεξανδρούπολις ως έδρα Σώματος Στρατού.