ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 26.VIII.1938

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ: Ο μέγα συγγραφεύς Ουέλλς [αριστερά στη φωτ., με τον Ουαλλό ζωγράφο Ογκούστους Τζον), που χαρακτηρίζεται ως το τολμηρότερον πνεύμα της εποχής μας, ένθερμος θιασώτης της διαδόσεως των ξένων γλωσσών, τας οποίας θεωρεί ως το πλέον απαραίτητον εφόδιον του σύγχρονου ανθρώπου, με την γνωστήν διορατικότητά του [«Κ»: Ο Χ. Τζ. Γουέλς υπήρξε πρωτεργάτης της επιστημονικής φαντασίας], είχε προ πολλού προΐδει τον ρόλον που προώριστο να παίξουν οι φωνογραφικοί δίσκοι εις την εκμάθησιν των ξένων γλωσσών. […] Και όταν μετά πάροδον αρκετών ετών εδημιουργήθη το Linguaphone […] υπερέβη και αυτάς τας προβλέψεις του Ουέλλς, ο μέγας συγγραφεύς εξεδήλωσε τον ενθουσιασμόν του […].

ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟ: Οι αγγλικοί διπλωματικοί κύκλοι ερμηνεύουν την αιφνίδιαν επάνοδον εις Λονδίνον του διευθυντού του οικονομικού τμήματος του Φόρεϊν Οφφις ως ένδειξιν νέας εντάσεως της καταστάσεως εν Τσεχοσλοβακία. Οι αγγλικοί κυβερνητικοί κύκλοι, […] διερωτώνται αν δεν θα ήτο επίκαιρον να λάβουν νέα μέτρα, να προβούν λ.χ. εις νέας δηλώσεις επί της αγγλικής πολιτικής ή να υποστηρίξουν τας συνδιαλλακτικάς προσπαθείας του λόρδου Ράνσιμαν διά της διπλωματικής οδού. […] Αι ανησυχίαι δημιουργηθείσαι εκ των στρατιωτικών παρασκευών του Ράιχ, εκ της αδιαλλάκτου στάσεως του γερμανικού Τύπου έναντι της Πράγας και εκ της ουχί ολιγώτερον αδιαλλάκτου στάσεως των αντιπροσώπων των Σουδητών, αντιλαμβανομένων προφανώς ότι υποστηρίζονται από το Βερολίνον, παραμένουν πάντοτε ζωηραί εις τους ιθύνοντας αγγλικούς κύκλους. […] Εις τους γερμανικούς πολιτικούς κύκλους προξενεί κατάπληξιν το γεγονός ότι ο λόρδος Ράνσιμαν, περί του οποίου είχε λεχθή ότι ανέλαβε την προσπάθειαν της μεσολαβήσεως υπό καθαρώς ιδιωτικήν μορφήν, στέλλει απεσταλμένους και αναφοράς προς το Φόρεϊν Οφφις, παρά του οποίου θα δεχθή ενδεχομένως και υποδείξεις ή εντολάς.