ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 2.ΙX.1938

80-chronia-prin-stin-k-2-ix-1938-2270447

ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΨΗ: Οι διεθνείς διπλωματικοί κύκλοι […] τελούν ήδη εν εναγωνίω αναμονή των αποφάσεων της συγκροτηθείσης εις την επί των Βαυαρικών Ορέων έπαυλιν του καγκελλαρίου Χίτλερ [φωτ.] συσκέψεως, εις την οποίαν μετέσχεν ο αρχηγός των Σουδητών κ. Κόνραδ Χενλάιν […], κατόπιν επιθυμίας εκφρασθείσης υπό του κ. Ράνσιμαν και την οποίαν επιθυμίαν διεβίβασε προς τον αρχηγόν των Σουδητών ο κ. Γκουώτκιν κατά την χθεσινήν συνομιλίαν ην έσχε μετ’ αυτού. […] Εις την σύσκεψιν ταύτην κληθέντες υπό του καγκελλαρίου μετέσχον ο στρατάρχης Γκαίριγκ, ο Δρ. Γκαίμπελς, ο φον Ες καθώς και ανώτατοι στρατιωτικοί ηγέται και συνεζήτησαν τας τελευταίας προτάσεις της Κυβερνήσεως της Πράγας διά την λύσιν του σουδητικού. […] Οι αρμόδιοι παρατηρηταί υπογραμμίζουν ότι η Γερμανία θα συναντήση δυσμενείς διαθέσεις αν ο κ. Χίτλερ απορρίψη τας προτάσεις περί διαιρέσεως των σουδητικών περιοχών εις καντόνια και ζητήση πλήρη αυτονομία επιδεικνύων ούτω απροκαλύπτως την εχθρικήν στάσιν της Γερμανίας.

ΘΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ: Ο Κοχ-ι-νόορ [Κ: περίφημο διαμάντι 186 καρατίων που βρέθηκε το 1304 και περιήλθε στη βασίλισσα της Αγγλίας το 1877] επέστρεψεν εις τον πύργον του Λονδίνου, και το γεγονός είναι σημαντικότατον διά την Αγγλίαν. Διότι ο Κοχ-ι-νόορ δεν εξέρχεται ποτέ από την κρύπτην του, παρά μόνον κατά τας στέψεις των Αγγλων Βασιλέων. Την φοράν αυτήν ο περίφημος αδάμας ηκολούθησε κατ’ εξαίρεσιν τους Βασιλείς κατά την εις Παρισίους επίσκεψίν των: τον έφερεν η Βασίλισσα επί του διαδήματος κατά την δεξίωσιν των Ηλυσίων.

«ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ»: Μία από τας ευφυεστέρας και πλέον επιτυχημένας κωμωδίας του Μπέρναρ Σω, ο «Πυγμαλίων», έγινε κινηματογραφική ταινία. Είναι η πρώτη φορά, κατά την οποία ο μεγάλος Αγγλος ευθυμογράφος συγκατατίθεται να δώση το έργον του εις τον κινηματογράφον.