ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 1-9-1938

80-chronia-prin-amp-8230-1-9-1938-2270545

ΜΝΗΜΕΣ ΠΟΜΠΗΙΑΣ:  […] η δράσις του Βεζουβίου σημειώνει ύφεσιν. Η εκροή της λάβας γίνεται βραδυτέρα και φαίνεται ήδη βέβαιον ότι δεν θα δυνηθή από τούδε να υπερβή το χείλος του κρατήρος. […] Πυκνός καπνός καλύπτει το ηφαίστειον, εκ δε της Νεαπόλεως δεν είναι ορατόν το θέαμα της εκρήξεως.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ:  […] κατά την σημερινήν ομιλίαν του ενώπιον της επί των στρατιωτικών κοινοβουλευτικής επιτροπής, ο Πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ […] ετόνισεν ότι αι γαλλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις είναι αρκετά ισχυραί όπως υπεραμυνθούν των συνόρων της χώρας και ότι είναι ικαναί να αντιμετωπίσουν παν ενδεχόμενον εις περίπτωσιν πολέμου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΗΜΑΣΙΑ: Εις την Μακεδονίαν και την Θράκην ωργανώθησαν και οργανούνται εκθέσεις Γεωργικαί και Κτηνοτροφικαί […]. Τας εκθέσεις αυτάς πρέπει αληθώς να προσέξωμεν, διότι έχουν μίαν ιδιαιτέραν σημασίαν: Χαρακτηρίζουν την πρώτην απόδοσιν της προσπαθείας διά την εντατικωτέραν καλλιέργειαν της αγροτικής υπαίθρου, διά την ανάπτυξιν του πλούτου της και διά την οικοτεχνία του χωριού, εις τους οποίους ελαχίστη αν μη ουδεμία είχε δοθή κατά το παρελθόν προσοχή.