ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 6-9-1938

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ: Λόγω της διεθνούς καταστάσεως και κατόπιν των σοβαρών μέτρων τα οποία έλαβεν η Γερμανία ενισχύσασα εις άνδρας και υλικόν τα βορειοανατολικά σύνορά της, η γαλλική κυβέρνησις είναι ηναγκασμένη να λάβη μέτρα ασφαλείας. […] Εδέησε να κληθούν υπό τα όπλα ωρισμέναι κλάσεις της εφεδρείας. Ομοίως διετάχθησαν να επανέλθουν εις τας φρουράς των άπαντες οι αξιωματικοί και οι στρατιώται, οι οποίοι είχον τύχει αδείας [φωτ.: ανακληθέντες στρατιώτες στο Στρασβούργο].

O ΧΙΤΛΕΡ ΣΤΗ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ  (για εθνικοσοσιαλιστικό συνέδριο): Η πόλις πλέει εις τα εθνικά χρώματα και τας σημαίας του αγκυλωτού σταυρού. […] Ο καγκελλάριος Χίτλερ αφίκετο περί ώραν 10.10, […] επεθεώρησε την τιμητικήν φρουράν και είτα επιβάς αυτοκινήτου κατηυθύνθη εις τα γραφεία του κόμματος. Ο καγκελλάριος ιστάμενος παρά τον οδηγόν του αυτοκινήτου εχαιρέτα το πλήθος, το οποίον τον επευφήμει ενθουσιωδώς.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ: Τηλεγραφούν εκ Σαντιάγο της Χιλής ότι εθνικοσοσιαλιστικόν πραξικόπημα εξερράγη [χθες] εκεί, το οποίον όμως απέτυχεν αφού προηγουμένως οι συνωμόται κατέλαβαν το Πανεπιστήμιον και τα γραφεία του.