ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-9-1938

ΘΥΕΛΛΩΔΗΣ ΛΟΓΟΣ: «Ουδέποτε προηγουμένως εν τη ιστορία», είπεν εν αρχή ο κ. Γκαίρινγκ [στο συνέδριο της Νυρεμβέργης, φωτ.], «η Γερμανία υπήρξε τόσον ισχυρά, σταθερά και ηνωμένη όσον σήμερον. Ουδεμία δύναμις εν τω κόσμω θα είναι ικανή να διασπάση τας οχυρώσεις μας […]. Τα αποθέματα του σίτου είναι τόσον σημαντικά, ώστε εδέησε να επιταχθούν ακόμη και αι αίθουσαι χορού και γυμναστικής διά να τα τοποθετήσωμεν […]».

ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  […] Αι απόψεις της [αγγλικής] Κυβερνήσεως μετεδόθησαν εις τους αρμοδίους γερμανικούς κύκλους. […] Ο Αγγλος πρεσβευτής [σερ Χέντερσον, στη φωτ. με τον Χίτλερ] […] δεν έσχεν αλλ’ ούτε και επεζήτησε συνάντησιν άλλην μετά του καγκελαρίου Χίτλερ πέραν της φιλόφρονος μετ’ αυτού συναντήσεως κατά την διάρκειαν της διπλωματικής δεξιώσεως.

ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ: Παραλλήλως προς τα εκτελούμενα υπό της εταιρίας Μπουντ τεράστια αποξηραντικά έργα, τόσον εις τον κάμπον Αρτης όσον και εις την Λαψίσταν των Ιωαννίνων, καταβάλλεται και εις τον νεαρόν νομόν Θεσπρωτίας ανάλογος προσπάθεια διά την αποξήρανσιν ωρισμένων βαλτωδών εκτάσεων.