ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13-9-1938

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΔΕΘ: Χθες την πρωίαν ετελέσθησαν μετά πάσης επισημότητος τα εγκαίνια της 13ης Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. […] Η πόλις παρουσίαζε από των πρωινών ωρών εορταστικήν όψιν, πλήθος δε κόσμου έσπευδε διά να παραστή εις την τελετή των εγκαινίων. Επί της κεντρικής εισόδου της Εκθέσεως είχον παραταχθή διά την απόδοσιν των τιμών στρατιώται, άνδρες του Προτύπου Τάγματος Ευζώνων και η Μουσική της Φρουράς.

ΟΜΙΛΙΑ ΧΙΤΛΕΡ: «Η Γερμανία παρακολουθεί όλα τα ευρωπαϊκά ζητήματα, αλλά ιδιαιτέρως ενδιαφέρεται την στιγμήν αυτήν διά τους Γερμανούς της Τσεχοσλοβακίας και απαιτεί να παύση η καταπίεσίς των. […] Οταν πρόκειται να υπερασπίσωμεν εθνικά ζητήματα, όταν πρόκειται διά τα ζωτικά συμφέροντα της Γερμανίας, δεν θα υπολογίσωμεν καμμίαν θυσίαν, καμμίαν στέρησιν, κανένα κίνδυνον. […] Ουδέποτε θα κύψωμεν υπό την ξένην θέλησιν. Το ορκίζομαι και ο Θεός ας είναι βοηθός μου».

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΖΟΚΟΝΤΑΣ: Το μουσείον της γαλλικής πόλεως Μπουργκ έχει ένα πιστόν αντίγραφον της περιφήμου Τζοκόντας. Το αντίγραφον αυτό έχει μεγίστην καλλιτεχνικήν αξίαν διότι είναι σύγχρονον του πρωτοτύπου και, κατά πάσαν πιθανότητα, έχει «ρετουσαρισθή» από τον ίδιον τον Λεονάρδον ντα Βίντσι.