ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 14-9-1938

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΣΟΥΔΗΤΩΝ:  […] μετά τα χθεσινά αιματηρά γεγονότα εις την σουδητικήν περιοχήν και την υπό τσεχικής κυβερνήσεως κήρυξιν του στρατιωτικού νόμου, συνήλθεν εις το Εγκερ η εκτελεστική επιτροπή του σουδητικού κόμματος […]. Απεφασίσθη όπως αξιωθή «τελεσιγραφικώς» εις Πράγαν η άρσις των εκτάκτων μέτρων. […] Το [τσεχικό] υπουργικόν συμβούλιον […] έδωκεν απάντησιν, ήτις χωρίς ν’ αποτελή αποδοχήν των όρων των, αφήνει εν τούτοις ανοικτήν την θύραν προς περαιτέρω διαπραγματεύσεις [φωτ.: Σουδήτες σε συγκέντρωση του κόμματός τους].

ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ: Περί την μεσημβρίαν κύματα εθνικιστικού πεζικού διέσπασαν τας γραμμάς των κυβερνητικών εις τον τομέα Φαταρέλλα και κατέλαβαν σειράς περιχαρακωμένων γραμμών. Η προέλασις γίνεται διά της ισχυρώς ωχυρωμένης εχθρικής ζώνης. […] Εγνώσθη αφ’ ετέρου ότι περί την μεσημβρίαν εβομβάρδισαν την Βαρκελώνην [φωτ.]. Πολλά γυναικόπαιδα εφονεύθησαν […].

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ: Η ελληνική ντομάτα εξάγεται ήδη ολόκληρος ως χυμός εις την Ιαπωνίαν, όπου εσημείωσε αρκετήν επιτυχίαν, προσελκύσασα την καταναλωτικήν αγοράν. […] διατί να μη γίνη μια προσπάθεια ευρυτέρας διαδόσεώς της και εις άλλας αγοράς του εξωτερικού εγγυτέρας της αγοράς της.