ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 16.IX.1938

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: «Ο Φύρερ διεξήγαγε σήμερον Πέμπτην εις Ομπερζάλτσμπεργκ συνομιλίαν μετά του Αγγλου πρωθυπουργού κ. Τσάμπερλαιν, κατά την διάρκειαν της οποίας εγένετο ευρεία σαφής ανταλλαγή εντυπώσεων εκ της σημερινής καταστάσεως. Ο πρωθυπουργός θα επανέλθη εις το Λονδίνον όπως συσκεφθή μετά της αγγλικής κυβερνήσεως. Εντός ημερών τινών θα γίνη νέα συνάντησις». Περί του περιεχομένου των συνομιλιών ουδέν άλλο εγνώσθη […]. Ολαι όμως αι πληροφορίαι τονίζουν ότι η συνομιλία Χίτλερ-Τσάμπερλαιν, η διεξαχθείσα εις το ιδιαίτερον γραφείον του καγκελλαρίου εξειλίχθη εν ατμόσφαιρα απολύτου ειλικρίνειας και μεγάλης εγκαρδιότητος. […] Κρατεί η εντύπωσις ότι η επίσκεψις του κ. Τσάμπερλαιν αποτελεί «πολιτικήν πράξιν» υψίστης σημασίας και μίαν υστάτην προσπάθειαν προς διάσωσιν της ειρήνης [φωτ.: Από αριστερά, ο Τσάμπερλαιν, ο Χίτλερ, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών φον Ρίμπεντροπ και ο Αγγλος πρέσβης στη Γερμανία σερ Χέντερσον, στη συνάντηση στο Μπερχτεσγκάντεν].

«ΠΑΛΑΜΑΣ ΤΗΣ ΣΜΙΛΗΣ»: Πάλλευκος από τας χιόνας των ετών, σκιώδης από την ρικνότητα που φέρει ο χρόνος εις τον άνθρωπον με τας πικρίας και τας βασάνους και την συντριπτικήν μοιραίαν φθοράν του, ωραίος εν τούτοις και γαλήνιος –θαμπή αγιογραφία μαρτυρικού ασκητού– ενηγκαλίσθη χθες τον θάνατον ο Ελλην «Παλαμάς της σμίλης». Απέθανε ο Γιαννούλης Χαλεπάς. […] Ογδόντα πέντε ετών, ο μέγας Ελλην του μαρμάρου ποιητής έζησε την ζωήν του «πλήρη», έπιε μέχρι τρυγός την ευτυχίαν και τον πόνον του υπάρχειν. Η ύπαρξίς του εγνώρισεν θριάμβους, την αναγνώρισιν, το φωτοστέφανον της Δόξης. Και παραλλήλως του πεπρωμένου την οργήν: στερήσεις, κακουχίας, ώρας φρικτάς διανοητικού παραληρήματος, πικρίας και απομόνωσιν […]. Απέθανε όπως έζησε: Χωρίς «κομπόδεμα», χωρίς βιβλιάριον Τραπέζης, χωρίς κανένα κτηματάκι, πτωχός με ολίγα έργα από πηλόν μοναδικήν περιουσίαν του.