ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 23.ΙX.1938

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: Ο κ. Τσάμπερλαιν συνηντήθη χθες μετά του κ. Χίτλερ εις Γκόντεσμπεργκ [φωτ.] και έσχε μετ’ αυτού τρίωρον εγκάρδιον συνομιλίαν. Το εκδοθέν ανακοινωθέν διευκρινίζει ότι αι συνομιλίαι θα συνεχισθούν και σήμερον. Ουδέν το συγκεκριμένον εγνώσθη επισήμως περί των θεμάτων της σημερινής συνομιλίας. Ολαι αι σχετικαί πληροφορίαι είναι πηγής δημοσιογραφικής. Καθ’ όλας τας ενδείξεις ο κ. Τσάμπερλαιν συνέστησεν όπως αποφευχθή οιαδήποτε πρωτοβουλία στρατιωτική ή διπλωματική η οποία θα εδημιούργει ανεπανόρθωτα γεγονότα. […] Αι γερμανικαί εφημερίδες γράφουν ότι ο Χίτλερ θέτει τας εξής βάσεις διαπραγματεύσεων: 1ον) Γενική αναθεώρησις εν Τσεχοσλοβακία λαμβανομένων υπ’ όψιν των αξιώσεων της Πολωνικής και της Ουγγρικής μειονότητος. 2ον) Αμεσος εκκένωσις των σουδητικών περιφερειών από τον τσεχικόν στρατόν και την τσεχικήν αστυνομίαν και συνεπώς άμεσος απόδοσις πραγματικής εξουσίας επί των εδαφών αυτών εις το Γερμανικόν Ράιχ και 3ον) Πλήρης χωρισμός των Τσέχων από της Μόσχας.

ΠΡΑΓΑ: ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Η εντελώς δραματική μορφή την οποίαν προσέλαβεν η κατάστασις εις την Πράγαν από της χθες ήγαγε την Κυβέρνησιν Χότζα εις την απόφασιν όπως παραιτηθή ίνα διευκολύνη την κατάστασιν και υποβοηθήση τον σχηματισμόν Κυβερνήσεως Εθνικής Ενώσεως τη συμμετοχή του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων στρατηγού Συρόβυ. Πράγματι την 11ην πρωινήν η παραίτησις της Κυβερνήσεως υπεβλήθη εις τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας κ. Μπένες. […] Η προεδρία της Κυβερνήσεως ανετέθη εις τον δημοφιλή στρατηγόν Γιαν Συρόβυ, Γενικόν Επιθεωρητήν του Τσεχοσλοβακικού στρατού […] [φωτ.: Μπένες, αριστερά, και Συρόβυ, δεξιά].

ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπό της Ηπειρωτικής Εταιρίας προεκηρύχθη διά τον Δεκέμβριον του προσεχούς έτους (1939) γλωσσικός και λαογραφικός διαγωνισμός αφορών την περιφέρειαν Ζαγορίου και με θέμα: Ηπειρωτικόν λεξιλόγιον, Ηπειρωτικαί συλλογαί δημοτικών ασμάτων, παροιμιών, αινιγμάτων, τοπικών παραδόσεων, περιγραφαί Ηπειρωτικών ηθών και εθίμων. Επαθλον Δρχ. 8.000.